ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์” รุ่นที่ 4

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น