ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร“แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ 4

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร“แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและข้อสังเกต

ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น