ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 – 25  มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่

ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 24 – 25  มิถุนายน พ.ศ. 2565

ณ ห้องภานุรังษี ซี ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น