ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 – 26  มิถุนายน พ.ศ. 2565

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

สำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 8

ระหว่างวันที่ 25 – 26  มิถุนายน พ.ศ. 2565

ณ ห้องภานุรังษี เอบี ชั้น 1 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น