ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด ของเจ้าหน้าที่และการปฏิบัติราชการทางปกครองโดยสุจริตไม่มีความผิดทั้งวินัย และอาญาของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 3

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่และการปฏิบัติราชการทางปกครองโดยสุจริตไม่มีความผิดทั้งวินัย

และอาญาของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 8 – 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ใส่ความเห็น