ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร“เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้วตามกฎหมาย

ป.ป.ช. ความรับผิดทางละเมิดหน้าที่ภาครัฐและมาตรการป้องกันปราบปราม

การทุจริตของฝ่ายบริหารสำนักงาน ป.ป.ท.” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น