ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัย

การเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น