ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565 (จัดซื้อจัดจ้าง สตง.)

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนด

และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เปลี่ยนแปลงใหม่ เพื่อป้องกันจุดเสี่ยง

จากการตรวจสอบและข้อสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ใส่ความเห็น