ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร“การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำ งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ” รุ่นที่ 5

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำ

งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ” รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น