ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร“การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 5

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร“การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่

ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 27 – 28 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น