หลักสูตร “ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญา และการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียม

การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญา และการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน”

รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น