หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและ

ราคากลางงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น