หลักสูตร“ปรับพื้นฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่และการดำเนิน การแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 7

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“ปรับพื้นฐานการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุ

ที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่และการดำเนิน การแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 7

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น