หลักสูตร“แนวทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมาย ปปช.และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแนววินิจฉัยของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ”รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“แนวทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงาน

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมาย ปปช.และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามแนววินิจฉัยของ

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ”รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น