หลักสูตร“แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการตรวจสอบหรือถูกทักท้วงและตั้งข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ

ให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการตรวจสอบหรือถูกทักท้วง

และตั้งข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น