หลักสูตร“พัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง บำเหน็จ บำนาญ พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูล” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“พัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน

การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง

การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง บำเหน็จ บำนาญ

พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูล” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น