ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ (ฉบับใหม่) การกำหนด Spec/TOR ฯ” รุ่นที่ 1

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การกำหนดราคากลางงานจัดซื้อ/จัดจ้าง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง

ฉบับที่ ๕ (ฉบับใหม่) การกำหนด Spec/TOR  วิธีการพิจารณาผล การตรวจรับพัสดุ

การบริหารสัญญา (ค่า K) การตรวจสอบ/จำหน่ายพัสดุประจำปี (พร้อมสาธิต)

การรื้อถอนสิ่งก่อสร้าง ” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 28 – 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมเขาใหญ่ลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น