ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “แนวทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตตามกฎหมาย ปปช.และแนวทางการแก้ไขปัญหา

การจัดซื้อจัดจ้างตามแนววินิจฉัยของคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น