ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (จัดซื้อจัดจ้าง)

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น