ผู้สำเร็จการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (เบิกเงิน)

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร“เทคนิคการเบิกเงินจากคลัง การบันทึกบัญชีภาครัฐ และข้อควรระวัง

ไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเงินจนต้องรับผิด

ทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐพร้อมกรณีศึกษา” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ใส่ความเห็น