ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การประเมินผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง ฯ” รุ่นที่ 7

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การประเมินผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยและหน่วยงานหลัก

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ” รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น