ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร หลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 การเขียนหนังสือราชการศิลปะ การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม” รุ่นที่ 3 เชียงใหม่

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 การเขียนหนังสือราชการศิลปะ

การใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการและการจัดทำรายงานการประชุม” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2566

ณ  โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น