ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 2 เชียงใหม่

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 27 – 28 มกราคม 2566

ณ  โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น