ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ” รุ่นที่ 2 เชียงใหม่

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร“การเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2566

ณ  โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น