ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุ และราคากลางงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 2

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุ

และราคากลางงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 28 – 29 มกราคม 2566

ณ  โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ใส่ความเห็น