หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ”

หลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ”

โครงการบริการวิชาการ
หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ
โดย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยศิลปากร


๑. ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการ

หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

. หลักการและเหตุผล

     การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารการเงินการคลังของบุคลากรภาครัฐ มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความสามารถในการปฏิบัติงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานในกรอบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติ จึงจำเป็นต้องเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐให้มีความถูกต้องตามกฎระเบียบของทางราชการและหน่วยงานให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนทั่วไปซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานคลังสามารถมีความรู้อย่างถ่องแท้ในเรื่องดังกล่าวก็สามารถให้คำปรึกษาแก่บุคลากรในองค์กรให้ทราบถึงสิทธิที่ควรมีควรได้ และเบิกจ่ายเงินได้อย่างถูกต้องตามระเบียบ

     การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการที่บุคลากรนั้นๆ สังกัดอยู่ ดังนั้นการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ จึงมีความจำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มยิ่งขึ้น

. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเข้าใจกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินการคลังได้อย่างถูกต้อง

๔.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ และความเข้าใจในการพัฒนาทักษะวิชาชีพบุคลากรด้านการเงิน และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

๔.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะด้านการเงินที่สอด คล้องกับการปฏิบัติงาน

๔.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข การปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน  ๑๕๐ คน

๕.๑ ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ และผู้สนใจทั่วไป

๕.๒ ผู้บริหารหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

. ขอบเขตเนื้อหาวิชา จำนวน  ๑๒ ชั่วโมง

๖.๑ งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ๓ ชั่วโมง

๖.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ๓  ชั่วโมง

๖.๓ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน ๓ ชั่วโมง

๖.๔ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ๓ ชั่วโมง ของส่วนราชการและค่าตอบแทนต่างๆ

. วิธีการฝึกอบรม

๗.๑  การบรรยาย (LECTURE) และอภิปราย จากวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญการ

๗.๒  แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน

๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๘.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการบริหารการเงินการคลังมากยิ่งขึ้น และสามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถอธิบายกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและขั้นตอนการปฏิบัติงานการเงินได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๘.๓  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยลง สามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

๙. วิทยากร ผู้มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านกฎระเบียบการเงินการคลัง

๑๐. ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม จำนวน ๒ วัน

ระหว่างวันที่ ๒๔ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

๑๑. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม   ท่านละ ๓,๙๐๐ บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมประกอบด้วยค่าเอกสารประกอบการอบรมค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าเดินทางของวิทยากร, ค่าอาหารกลางวัน, อาหารว่างและเครื่องดื่ม, ค่าใช้สถานที่, ค่าวัสดุอุปกรณ์, ค่าโสตทัศนูปกรณ์, ค่าประสานงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (**ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็นและค่าเดินทาง**)

     ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐและเบิกค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

๑๒. การติดตามประเมินผลและออกใบรับรอง

ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าวจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด

๑๓. ช่องทางการสมัคร สามารถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่

๑๒.๑ คุณแอน

  E-mail : training.su2016@gmail.com หรือ ID Line : ๐๙๐ ๘๘๖ ๗๓๗๒ 

  ดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ https://www.facebook.com/training.su2016

  ติดต่อสอบถาม ทางโทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐ ๘๘๖ ๗๓๗๒

๑๒.๒ คุณกบ

  E-mail : thailocalsu@hotmail.com หรือ ID Line : thailocalsu

  ดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ http://www.thailocalsu.com

  ติดต่อสอบถาม ทางโทรศัพท์ : ๐๒ ๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘

  โทรสาร : ๐๒ ๔๓๓ ๔๙๓๘

  ทางโทรศัพท์มือถือ : ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘

๑๓. วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา มศก.วข.สารสนเทศเพชรบุรี

ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ”

เลขที่บัญชี ๙๘๒-๙-๘๗๔๗๐-๒

ท่านสามารถโอนได้ทุกระบบ (ATM, Net Bank, เคาน์เตอร์ธนาคาร)

และการชำระเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้รับแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินแล้วเท่านั้


**หมายเหตุ**

๑. กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อหน่วยงานไปยังหมายเลขโทรสาร ๐๒ ๔๓๓ ๔๙๓๘

แจ้งนางสาวรัชชดา ประสิทธิ์นอก โทรศัพท์ ๐๒ ๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘ หรือ ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘

๒. การชำระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง

กำหนดการฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ

หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ

ระหว่างวันที่ ๒๔๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

โดย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันแรก

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/พิธีเปิดการฝึกอบรม
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ งบประมาณและการเบิกจ่ายเงินจากคลัง
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายหัวข้อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

วันที่สอง

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายหัวข้อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายหัวข้อระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการและค่าตอบแทนต่างๆ
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร

 


หมายเหตุ

๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๒.รับประทานอาหารว่างรอบเช้าเวลา ๑๐.๓๐ ๑๐-๔๕ น.

รอบบ่ายเวลา ๑๔.๓๐ ๑๔-๔๕ น.