หลักสูตร “มาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS”

หลักสูตร “มาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS”

โครงการบริการวิชาการ
หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS”
จัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร


๑. ชื่อโครงการ โครงการบริการวิชาการ

หลักสูตรมาตรฐานการบัญชีหน่วยงานภาครัฐและการบันทึกบัญชีในระบบ GFMIS”

๒. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

๓. หลักการและเหตุผล

  หน่วยงานภาครัฐเป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของทางรัฐบาล จึงต้องปฏิบัติตามระบบบริหารราชการในการควบคุมงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆดังนั้น การพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารการเงินการคลังของบุคลากรภาครัฐ มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน เพื่อให้บุคลากรภาครัฐเข้าใจแนวคิดการกำหนดมาตรฐานการบัญชีของส่วนราชการ สามารถปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการบันทึกรายการบัญชีในระบบของส่วนราชการ เข้าใจหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ผังบัญชี และรูปแบบรายงานการเงิน การประเมินผลด้านบัญชีของส่วนราชการมีความต่อเนื่องและให้ความสำคัญในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านบัญชีของหน่วยเบิกจ่ายเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สามารถนำรายงานการเงินของส่วนราชการเผยแพร่สู่สาธารณะรวมทั้งสามารถคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตได้ถูกต้องและใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานส่งผลให้การจัดทำบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐเป็นไปตามมาตรฐานคู่มือการบัญชีภาครัฐสำหรับส่วนราชการ

     การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ ต้องดำเนินการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ตามกฎระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานราชการที่บุคลากรนั้นๆสังกัดอยู่ ดังนั้นการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการบริหารการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ จึงมีความจำเป็นแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มยิ่งขึ้น

     จากเหตุผลดังกล่าวศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร  จึงได้จัดทำหลักสูตรเฉพาะสายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารด้านบัญชีการเงินสำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มพูนความรู้ รวมทั้งเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถนำเอาวิทยาการที่ได้จากการศึกษาอบรมไปปฏิบัติงานในหน้าที่ รวมถึงภารกิจที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. วัตถุประสงค์

๔.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ และแนวคิดการกำหนดมาตรฐานการบัญชีของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

๔.๒ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจแนวคิดของการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการบันทึกรายการบัญชีในระบบของส่วนราชการ

๔.๓ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะด้านการเงิน ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ผังบัญชี และรูปแบบรายงานการเงิน

๔.๔ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และเสนอแนะปัญหา อุปสรรค ตลอดจนแนวทางแก้ไข การปฏิบัติงานร่วมกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

๕. กลุ่มเป้าหมาย     รับจำนวน รุ่นละ ๑๕๐ คน

๕.๑  ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรในทุกสังกัดของหน่วยงานราชการ (ทุกตำแหน่ง)

๕.๒  ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรในทุกสังกัดของหน่วยงานภาครัฐ (ทุกตำแหน่ง)

๕.๓  ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรในทุกสังกัดของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ทุกตำแหน่ง)

๕.๔  ผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรในทุกสังกัดของหน่วยงานในกำกับของรัฐ (ทุกตำแหน่ง)

๕.๕  บุคคลทั่วไปที่สนใจในทักษะนี้

๖. ระยะเวลาและสถานที่ในการฝึกอบรม

ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม   วัน

รุ่นที่ ๑  ระหว่างวันที่ ๑๖๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐

รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ 

สถานที่ในการฝึกอบรม โรงแรมบียอนด์ สวีท  กรุงเทพมหานคร

๗. วิทยากร ผู้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญด้านบัญชี

เป็นนักบัญชีชำนาญการพิเศษ กรมบัญชีกลาง

๘. ขอบเขตวิชาในการฝึกอบรม จำนวน  ๑๒  ชั่วโมง

๘.๑ แนวคิดการกำหนดมาตรฐานการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ   ชั่วโมง (ส่วนราชการ ท้องถิ่น ทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน)

๘.๒ หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ผังบัญชี   ชั่วโมง

๘.๓ แนวคิดของการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และ การบันทึกรายการบัญชีในระบบของส่วนราชการ   ชั่วโมง (เงินงบประมาณ เงินฝากคลัง เงินฝากธนาคารพาณิชย์)

๘.๔ การบันทึกรายการบัญชีของหน่วยงานย่อย   ชั่วโมง (โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ)

. วิธีการฝึกอบรม

๙.๑ การบรรยาย (LECTURE) จากวิทยากรผู้มีความรู้ความชำนาญการเฉพาะเรื่อง

๙.๒ แสดงความคิดเห็นซักถามปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติงาน

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๑๐.๑  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และความเข้าใจในการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการบัญชีและแนวคิดการกำหนดมาตรฐานการบัญชีของส่วนราชการมากยิ่งขึ้น และสามารถหาแนวทางการแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐.๒  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอธิบายกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการบันทึกรายการบัญชีในระบบของส่วนราชการ ได้อย่างถูกต้อง สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภา

๑๐.๓  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานให้น้อยลง สามารถนำความรู้ไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามกฎและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง

๑๑. ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม     ท่านละ  ๓,๙๐๐  บาท  (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

     เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมประกอบด้วยค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรมค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรค่ายานพาหนะ ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้สถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ค่าโสตทัศนูปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าประสานงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  (**ทั้งนี้ไม่รวมค่าที่พัก อาหารเย็น และค่าเดินทาง**

     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ  และเบิก   ค่าเดินทางและที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่และพนักงานของรัฐ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้วเท่านั้น

๑๒. การติดตามประเมินผลและออกใบรับรอง

     ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว  จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรม จากคณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาทั้งหมด

๑๓. ช่องทางการสมัคร  สามารถสมัครโดยส่งใบสมัครได้ที่

๑๓.๑ คุณแอน

E-mail : training.su2016@gmail.com หรือ ID Line : ๐๙๐ ๘๘๖ ๗๓๗๒ 

ดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ https://www.facebook.com/training.su2016

ติดต่อสอบถาม ทางโทรศัพท์มือถือ : ๐๙๐ ๘๘๖ ๗๓๗๒

๑๓.๒ คุณกบ

E-mail : thailocalsu@hotmail.com หรือ ID Line : thailocalsu

ดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ http://www.thailocalsu.com

ติดต่อสอบถาม ทางโทรศัพท์ : ๐๒ ๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘

โทรสาร : ๐๒ ๔๓๓ ๔๙๓๘

ทางโทรศัพท์มือถือ : ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘

๑๔. วิธีการชำระเงิน

โอนเงินผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา มศก.วข.สารสนเทศเพชรบุรี

ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยศิลปากร โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น คณะวิทยาการจัดการ”

เลขที่บัญชี ๙๘๒-๙-๘๗๔๗๐-๒

     ท่านสามารถโอนได้ทุกระบบ (ATM, Net Bank, เคาน์เตอร์ธนาคาร)

และการชำระเงินจะสมบูรณ์ต่อเมื่อทางศูนย์ฝึกอบรมฯ ได้รับแฟกซ์สำเนาใบโอนเงินแล้วเท่านั้

**หมายเหตุ**

๑.กรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงิน โดยระบุชื่อหน่วยงานไปยังหมายเลขโทรสาร ๐๒ ๔๓๓ ๔๙๓๘

แจ้งนางสาวรัชชดา ประสิทธิ์นอก โทรศัพท์ ๐๒ ๘๔๙ ๗๕๐๐ ต่อ ๓๑๒๐๘หรือ ๐๘๕ ๒๒๒ ๔๒๑๘

๒.การชำระเงินผ่านทางธนาคาร ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง


วันแรก บรรยายโดย  นักบัญชีชำนาญการพิเศษกรมบัญชีกลาง

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน/พิธีเปิดการฝึกอบรม
๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ แนวคิดการกำหนดมาตรฐานการบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
(ส่วนราชการ ท้องถิ่น ทุนหมุนเวียน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐผังบัญชี และรูปแบบรายงานการเงินของส่วนราชการ

วันที่สอง บรรยายโดย  นักบัญชีชำนาญการพิเศษกรมบัญชีกลาง

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. บรรยายหัวข้อ แนวคิดของการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS และการบันทึกรายการบัญชีในระบบของส่วนราชการ”
(เงินงบประมาณเงินฝากคลัง เงินฝากธนาคารพาณิชย์)
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. บรรยายหัวข้อการบันทึกรายการบัญชีของหน่วยงานย่อย” (โรงเรียน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ)
๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. พิธีปิดการฝึกอบรมและมอบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ

๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

๒.รับประทานอาหารว่างรอบเช้าเวลา ๑๐.๓๐ ๑๐-๔๕ น. / รอบบ่ายเวลา ๑๔.๓๐ ๑๔-๔๕ น.