โครงการบริการวิชาการ

จัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบบริการวิชาการ เน้นในเชิงปฏิบัติการที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที แก่บุคลากรทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตร 2 วัน)

ด้านพัสดุ

ด้านการเงินการคลัง

ด้านบริหารทั่วไปและธุรการ


โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น (หลักสูตร 3 วัน)


โครงการเพิ่มสมรรถนะครู