โครงการบริการวิชาการ

จัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบบริการวิชาการ เน้นในเชิงปฏิบัติการที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที แก่บุคลากรทั้งหน่วยงานของรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

   หลักสูตร 2 วัน (โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร)


หลักสูตร 3 วัน (โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น)