คุยกับผู้อำนวยการ

อ.ดร.ศรายุทธ แสนมี
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ติดต่อศูนย์ฝึกอบรม

หนังสือราชการ


วีดีโอและภาพกิจกรรม


สมาชิก LOGINหลักสูตร "ศิลปะการพูดในที่ประชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ และมรรยาทในพิธีการสมาคม”

PDF พิมพ์ อีเมล


หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรศิลปะการพูดในที่ประชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทในพิธีการสมาคม
สมัครเข้ารับการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2557
   เลื่อนการฝึกอบรม รุ่นที่ 2 จากวันที่ 3-7 กุมภาพันธ์ เป็น 26-30 พฤษภาคม 2557 
       >รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม
       >หนังสือแจ้งเลื่อน รุ่นที่ 2
       >> สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติม (ทางอินเตอร์เน็ต)

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ...
     * ศิลปะการพูดในที่ประชุมชน
       -
ศิลปะการพูดในที่ประชุมชน
       - บุคลิกภาพในการพูด
       - หลักการพูดในที่ประชุมชน
     * ศิลปะการถ่ายทอด
       - ศิลปะการถ่ายทอด
       - การเพิ่มพลังคำพูด
       - การใช้ภาษา ท่าทาง น้ำเสียง ประกอบการพูด
     * ศิลปะการพูดจูงใจ
       - ศิลปะการพูดจูงใจ
       - หลักการโน้มน้าวใจ
       - จิตวิทยาการพูด
     * เทคนิคการเป็นพิธีกร

       -
เทคนิคการเป็นพิธีกร
       - การใช้ปฏิภาณไหวพริบในการพูด
     * หลักการพูดในโอกาสต่างๆ
       - การพูดในโอกาสต่างๆ 
       - มารยาทและพิธีการสมาคม
       - ตัวอย่างการพูดในโอกาสต่างๆ
     * หลักการกล่าวสุนทรพจน์
       - องค์ประกอบของสุนทรพจน์
       - การพูดจูงใจมหาชน
       - พลังคำพูด
     * จิตวิทยาการพูด
       - จิตวิทยาการพูด
       - การสร้างไหวพริบในการพูด และการสร้างอารมณ์ขัน
     * การพัฒนาบุคลิกภาพ และมรรยาททางสังคม
       - ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ
       - บุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก (ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา)
       - การพัฒนารูปลักษณ์ทางกายที่เหมาะสมกับตนเอง
       - มรรยาททางสังคม
       - มรรยาทการแต่งกายและการรับประทานอาหาร
     * พิธีการสมาคม การแต่งกายเครื่องแบบราชการ พระราชพิธี ศาสนพิธี
       - การแต่งกายในพิธีการต่างๆ
       - การแต่งกายเครื่องแบบราชการ
       - ระเบียบข้อควรระวังในการแต่งกายเครื่องแบบราชการ
       - พระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
  5  วัน


วิธีการฝึกอบรม
       เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจ  จากการฝึกอบรมอย่างเต็มที่  และสามารถพูดต่อหน้าที่ประชุมชนได้อย่างมั่นใจ  วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี และถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรและมีการฝึกภาคปฏิบัติ  ซึ่งเน้นหนักให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนการพูดในรูปแบบต่างๆ โดยในการฝึกปฏิบัตินั้น จะมีวิทยากรแนะนำ วิจารณ์เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ของผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีการที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความสนุกสนานเป็นกันเองและสามารถพูดต่อหน้าที่ประชุมชนได้ในที่สุด

คุณสมบัติผู้อบรม
      
ข้าราชการจากภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่น พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน ผู้บริหารองค์กรและผู้สนใจทั่วไป จำนวน รุ่นละไม่เกิน 40 คน

ค่าลงทะเบียน
       
ท่านละ 8,900 บาท (แปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
รวมค่าห้องพัก, ค่ากระเป๋าและเอกสารประกอบการอบรม, ค่าตอบแทนวิทยากร, อาหารเช้า กลางวัน เย็น และอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

การออกใบรับรอง
      
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรมจากคณะวิทยากรจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด

   ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 หมวด 3 ข้อ 22 (1) ส่วนค่าเดินทางและที่พักสามารถเบิกได้ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2555 
   สำหรับผู้
เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจาก ต้นสังกัดได้ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549

 
free pokerfree poker

เพื่อน Facebook

ต้องการฝึกอบรม ?

ความต้องการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ของ อปท ?
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยศิลปากร
คณะวิทยาการจัดการ ม.ศิลปากร
สำนักบริการวิชาการ มศก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มทWho's Online

เรามี 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_counterToday368
mod_vvisit_counterYesterday165
mod_vvisit_counterThis week1542
mod_vvisit_counterLast week3022
mod_vvisit_counterThis month7948
mod_vvisit_counterLast month10431
mod_vvisit_counterAll days764618

เรามี: 54 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.81.2.75
 , 
Today: มี.ค. 27, 2015