คุยกับผู้อำนวยการ


อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Line ID : thailocalsu


ติดต่อศูนย์ฝึกอบรม

หนังสือราชการ


วีดีโอและภาพกิจกรรม


สมาชิก LOGINหลักสูตร "ศิลปะการพูด"

PDF พิมพ์ อีเมล

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "ศิลปะการพูดในที่ประชุมชน การพัฒนาบุคลิกภาพ และมรรยาทในพิธีการสมาคม"

รับสมัครเข้ารับการฝึกอบรม ...
     เลื่อนการฝึกอบรม รุ่นที่ 3
     จาก วันที่ 25-29 เมษายน เป็น
วันที่ 1-5 สิงหาคม 2559
       >> หนังสือแจ้งเลื่อนการฝึกอบรม รุ่นที่ 3
       
>> หนังสือประชาสัมพันธ์และแผนการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2559
       >รายละเอียดหลักสูตร
       >> สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (กรอกใบสมัครออนไลน์)

เรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับ...
     * ศิลปะการพูดในที่ประชุมชน
       -
ศิลปะการพูดในที่ประชุมชน
       - บุคลิกภาพในการพูด
       - หลักการพูดในที่ประชุมชน
     * ศิลปะการถ่ายทอด
       - ศิลปะการถ่ายทอด
       - การเพิ่มพลังคำพูด
       - การใช้ภาษา ท่าทาง น้ำเสียง ประกอบการพูด
     * ศิลปะการพูดจูงใจ
       - ศิลปะการพูดจูงใจ
       - หลักการโน้มน้าวใจ
       - จิตวิทยาการพูด
     * เทคนิคการเป็นพิธีกร
       -
เทคนิคการเป็นพิธีกร
       - การใช้ปฏิภาณไหวพริบในการพูด
     * หลักการพูดในโอกาสต่างๆ
       - การพูดในโอกาสต่างๆ 
       - มารยาทและพิธีการสมาคม
       - ตัวอย่างการพูดในโอกาสต่างๆ
     * หลักการกล่าวสุนทรพจน์
       - องค์ประกอบของสุนทรพจน์
       - การพูดจูงใจมหาชน
       - พลังคำพูด
     * จิตวิทยาการพูด
       - จิตวิทยาการพูด
       - การสร้างไหวพริบในการพูด และการสร้างอารมณ์ขัน
     * การพัฒนาบุคลิกภาพ และมรรยาททางสังคม
       - ความสำคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ
       - บุคลิกภาพภายในและบุคลิกภาพภายนอก (ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา)
       - การพัฒนารูปลักษณ์ทางกายที่เหมาะสมกับตนเอง
       - มรรยาททางสังคม
       - มรรยาทการแต่งกายและการรับประทานอาหาร
     * พิธีการสมาคม การแต่งกายเครื่องแบบราชการ พระราชพิธี ศาสนพิธี
       - การแต่งกายในพิธีการต่างๆ
       - การแต่งกายเครื่องแบบราชการ
       - ระเบียบข้อควรระวังในการแต่งกายเครื่องแบบราชการ
       - พระราชพิธี รัฐพิธี ศาสนพิธี

ระยะเวลาในการฝึกอบรม
 จำนวน 5 วัน

วิธีการฝึกอบรม
       เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ จากการฝึกอบรมอย่างเต็มที่ และสามารถพูดต่อหน้าที่ประชุมชนได้อย่างมั่นใจ วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี และถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากรและมีการฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งเน้นหนักให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนการพูดในรูปแบบต่างๆ โดยในการฝึกปฏิบัตินั้น จะมีวิทยากรแนะนำ วิจารณ์เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ของผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิด ด้วยวิธีการที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความสนุกสนานเป็นกันเองและสามารถพูดต่อหน้าที่ประชุมชนได้ในที่สุด

คุณสมบัติผู้อบรม
       
ข้าราชการ ผู้บริหาร จากหน่วยงานภาครัฐ
       ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากร จากหน่วยงานเอกชน
       ผู้บริหาร พนักงานรัฐวิสาหกิจ
       ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
       และผู้สนใจทั่วไป
     จำนวน รุ่นละ 40 คน

ค่าลงทะเบียน
       
ท่านละ 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
รวมค่าห้องพัก จำนวน 2 คน, ค่ากระเป๋าและเอกสารประกอบการอบรม, ค่าตอบแทนวิทยากร, อาหารเช้า กลางวัน เย็น อาหารว่าง และประกาศนียบัตร


ประกาศนียบัตรรับรอง
      
ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามโครงการดังกล่าว จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด

     ค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หมวด 2 ข้อ 28 (1) รวมค่าโรงแรมที่พัก ค่าอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม, ค่ากระเป๋า, ค่าวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ, ค่าเอกสาร-หนังสือคู่มือ, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าสถานที่ในการฝึกอบรม และค่าประกาศนียบัตร
     ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยง การเดินทางมาอบรม (ไป-กลับ) ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558) เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาให้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว

ชมภาพบรรยากาศการฝึกอบรม
ชมภาพ รุ่นที่ 1
ชมภาพ รุ่นที่ 2

 

 
free pokerfree poker

เพื่อน Facebook

ต้องการฝึกอบรม ?

ความต้องการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ของ อปท ?
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยศิลปากร


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มทWho's Online

เรามี 50 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_counterToday544
mod_vvisit_counterYesterday1225
mod_vvisit_counterThis week6611
mod_vvisit_counterLast week7221
mod_vvisit_counterThis month17412
mod_vvisit_counterLast month23914
mod_vvisit_counterAll days1559811

เรามี: 25 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.234.114.202
 , 
Today: ม.ค. 19, 2019