คุยกับผู้อำนวยการ


อาจารย์ ดร.ศรายุทธ แสนมี
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
Line ID : thailocalsu


ติดต่อศูนย์ฝึกอบรม

หนังสือราชการ


วีดีโอและภาพกิจกรรม


สมาชิก LOGINหลักสูตร "เทคนิคพิธีกร"

PDF พิมพ์ อีเมล

โครงการบริการวิชาการ
หลักสูตร “เทคนิคการเป็นพิธีกรและพิธีการอย่างมืออาชีพ”
บริบท : มือถือไมค์..ใครว่ายากรับสมัครเข้าฝึกอบรม ...
         รุ่นที่ 3 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14-18 มีนาคม 2559
         รุ่นที่ 4 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559
         รุ่นที่ 5 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 12-16 กันยายน 2559
           >> หนังสือประชาสัมพันธ์ แผนการฝึกอบรม ปีงบประมาณ 2559
           >> รายละเอียดหลักสูตร
           >> สมัครเข้ารับการฝึกอบรม (กรอกใบสมัครออนไลน์)
           >> ตรวจรายชื่อ รุ่น 3 / หนังสือเรียกตัวเข้ารับการอบรม

กลุ่มเป้าหมาย จำนวนรุ่นละ 40 คน
     - นายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - 
ประธานสภา/รองประธาน/สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - 
ปลัด/รองปลัด/หัวหน้าสำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     - 
ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกอง/ผู้อำนวยการส่วน/ผู้อำนวยการโรงเรียน
     - 
ข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทุกตำแหน่ง)
     - 
นักบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทุกตำแหน่ง)
     - 
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ (ทุกตำแหน่ง)
     - 
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ทุกตำแหน่ง)
     - ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาคเอกชน (ทุกตำแหน่ง)
     - 
ผู้ที่สนใจทั่วไป

ฝึกอบรม จำนวน 5 วัน เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ...
       * หลักการพูดสำหรับพิธีกร
          
- หลักการพูดสำหรับพิธีกร
          
- บุคลิกภาพในการพูดสำหรับพิธีกร
       * บทบาทและความสำคัญของพิธีกร
          - คุณสมบัติของพิธีกร
          - บทบาทและหน้าที่ของพิธีกร
       * หลักการและความรู้ที่จำเป็นสำหรับพิธีกร
          - หลักการและความรู้ที่จำเป็นสำหรับพิธีกร
          - หลักการใช้ภาษาที่ถูกต้องสำหรับพิธีกร
       * เทคนิคการเป็นพิธีกรในงานพิธีการ
          - การเป็นพิธีกรงานพิธีการ
          - รูปแบบงานพิธีการต่างๆ 
       * เทคนิคการเป็นพิธีกรในงานรื่นเริง บันเทิง และประเพณี
          - การเป็นพิธีกรในงานรื่นเริง บันเทิง และประเพณี
          - รูปแบบงานรื่นเริง บันเทิง และงานประเพณี
       * การสร้างปฏิภาณไหวพริบในการพูด
          - เทคนิคการสร้างปฏิภาณไหวพริบในการพูด
          - การสร้างพลังคำพูด

วิธีการฝึกอบรม
       เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้  ความเข้าใจ  จากการฝึกอบรมอย่างเต็มที่  และสามารถเป็นพิธีกรได้อย่างมั่นใจ  วิธีการฝึกอบรมจึงประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้เชิงทฤษฎี และถ่ายทอดประสบการณ์จากวิทยากร และมีการฝึกภาคปฏิบัติ ซึ่งเน้นหนักให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกฝนในรูปแบบต่างๆ โดยในการฝึกปฏิบัตินั้นจะมีคณะวิทยากรแนะนำ วิจารณ์ เพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆ ของผู้เข้ารับการอบรมอย่างใกล้ชิดด้วยวิธีการที่เป็นธรรมชาติ ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความสนุกสนานเป็นกันเองและสามารถเป็นพิธีกรได้ในที่สุด

ค่าลงทะเบียน 
       ท่านละ 9,900 บาท (เก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมค่าโรงแรมที่พักห้องละ 2 คน ค่าอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น, อาหารว่าง, ค่ากระเป๋าและเอกสารประกอบการอบรม


ประกาศนียบัตรรับรอง
      
ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากมหาวิทยาลัยศิลปากร ทั้งนี้จะต้องมีเวลาเข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาทั้งหมด

งบประมาณของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
     ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 หมวด 2 ข้อ 28 (1) เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเช้า-กลางวัน-เย็น, ค่าอาหารว่าง/เครื่องดื่ม, ค่าที่พัก, ค่ากระเป๋า, ค่าวัสดุ-อุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ,ค่าเอกสาร/หนังสือคู่มือ, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าสถานที่ในการฝึกอบรม และค่าประกาศนียบัตร สำหรับ
ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ระหว่างการเดินทางมาอบรม (ไป-กลับ) ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
     ผู้เข้ารับการอบรมจากส่วนราชการของกระทรวงและกรมต่างๆ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
 


 
free pokerfree poker

เพื่อน Facebook

ต้องการฝึกอบรม ?

ความต้องการความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ของ อปท ?
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มหาวิทยาลัยศิลปากร


กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มทWho's Online

เรามี 47 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_counterToday540
mod_vvisit_counterYesterday1225
mod_vvisit_counterThis week6607
mod_vvisit_counterLast week7221
mod_vvisit_counterThis month17408
mod_vvisit_counterLast month23914
mod_vvisit_counterAll days1559807

เรามี: 21 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
Your IP: 54.234.114.202
 , 
Today: ม.ค. 19, 2019