คลิ๊กดูหลักสูตรอบรมที่ปฏิทินได้เลยค่ะ

 

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ADSU , มหาวิทยาลัยศิลปากร และพันธมิตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น

จัดนิทรรศการแสดง และประชาสัมพันธ์ผลผลิตผลลัพธ์ ของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP

นวัตวิถี จ.ขอนแก่น ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึก ภายใต้ธีม

วิถีอยู่ “แก่นคูนแคน แดนของดี“

โดยได้รับเกียรติจากท่านสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

และได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์ ดร.ศราวุธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

โดยมีท่านธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการ จ.ขอนแก่น เป็นผู้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการ

และท่านอาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต หัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ

 

หนังสือ ว ๐๐๐๒

เรื่อง การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดและ

แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล

เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุลคากรท้องถิ่น

หลักสูตร “เทคนิคการจัดการความเสี่ยงในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

และทิศทางความก้าวหน้าในระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๓

ดาวน์โหลดเอกสาร

[/su_box]

 

หลักสูตรอบรมในเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562

 

หลักสูตรอบรมในเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2562

 

หนังสือ ว ๔๕๓

เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง

และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

 


การสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ดังนี้

LINE ID : thailocalsu

E-Mail : thailocalsu@hotmail.com

โทรศัพท์มือถือ 08 5222 4218

โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31208

โทรสาร 0 2433 4938

alt