คลิ๊กดูหลักสูตรอบรมที่ปฏิทินได้เลยค่ะ

 

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“การพัฒนาทักษะกระบวนการจัดทำงบประมาณ

ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนและกรณีศึกษา” รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

การใช้จ่ายเงินทดรองราชการ การเบิกจ่ายเงินจากคลัง

การรับการจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การนำเงินส่งคลัง

และระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 3

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวน

ในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานประชุม” รุ่นที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“การสาธิตเทคนิคการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) การจัดทำขอบเขตของงาน (TOR)

การจัดทำราคากลางของทางราชการและหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” รุ่นที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู

หลักสูตร“การพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้

โดยการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามสาระการเรียนรู้” รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 3

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู

หลักสูตร“การพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้

โดยการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)ตามสาระการเรียนรู้” รุ่นที่ 3

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร “การพัฒนาทักษะการจัดซื้อจัดจ้างไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้ว

ของ ปปช.และมาตรการทางกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 22 – 23 เมษายน พ.ศ.2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร “การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่สำหรับการปรับพื้นฐาน

การปฏิบัติงานที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน พ.ศ.2564

ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร“การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน พ.ศ.2564

ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร