คลิ๊กดูหลักสูตรอบรมที่ปฏิทินได้เลยค่ะ

 

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“การปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย

การควบคุมอาคารและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ” รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู

หลักสูตร“การพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้

โดยการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามสาระการเรียนรู้” รุ่นที่ 6

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร“แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ และแนวทางหนังสือ ว ๘๙ (SMEs/MIT)

กับการกำหนด Spec หรือ TOR การพิจารณาผล การตรวจรับพัสดุ

การบริหารสัญญา พร้อมการตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี” รุ่นที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร“การจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมการจัดทำรายละเอียด

ประกอบงบประมาณตามหลักเกณฑ์และระเบียบวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ การกันเงิน

การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน การใช้/การจ่ายขาดเงินสะสมและการช่วยเหลือประชาชน” รุ่นที่ 7

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร“เทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นพร้อมบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น

และผู้บริหารท้องถิ่นกับวิธีการพิจารณางบประมาณประจำปี ๒๕๖๕ และอำนาจการใช้จ่ายเงินสะสม

ทุนสำรองเงินสะสมของสภาท้องถิ่น เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน” รุ่นที่ 7

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“การพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่สำหรับการปรับพื้นฐาน

การปฏิบัติงานที่สำคัญและจำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” รุ่นที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู

หลักสูตร“การทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (คศ.๔)

สำหรับครูสายผู้สอน สู่การพัฒนาการศึกษา” รุ่นที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู

หลักสูตร“การทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (คศ.๔)

สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาสู่การพัฒนาการศึกษา” รุ่นที่ 1

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู

หลักสูตร“การพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้

โดยการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามสาระการเรียนรู้” รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน

การระบุคุณลักษณะเฉพาะ แนวทางในการบริหารสัญญา กรณีศึกษาแนววินิจฉัย

ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 3

ดาวน์โหลดเอกสาร

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยง

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดเอกสาร