คลิ๊กดูหลักสูตรอบรมที่ปฏิทินได้เลยค่ะ

 

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “เจาะลึกปัญหา อุปสรรคและเทคนิค การบริหารสัญญา

และการดำเนินตามกฏหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 

ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “เทคนิคการกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรม ริเวอร์ ลิฟวิ่ง เพลส จังหวัดปัตตานี

ดาวน์โหลดเอกสาร

กระทรวงการคลัง ออกระเบียบ “เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ”

กำหนดอัตราและคุณสมบัติหลักของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษ

ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “กระบวนการการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ”

ระหว่างวันที่ 3 – 4 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การบริหารสินทรัพย์” รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “เทคนิคการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ”

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป

จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือควบคุมงานการจัดทำราคากลาง

และการเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” รุ่นที่ 2

ดาวน์โหลดเอกสาร

หนังสือ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่

 

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ADSU , มหาวิทยาลัยศิลปากร และพันธมิตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น

จัดนิทรรศการแสดง และประชาสัมพันธ์ผลผลิตผลลัพธ์ ของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP

นวัตวิถี จ.ขอนแก่น ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึก ภายใต้ธีม

วิถีอยู่ “แก่นคูนแคน แดนของดี“

โดยได้รับเกียรติจากท่านสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

และได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์ ดร.ศราวุธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

โดยมีท่านธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการ จ.ขอนแก่น เป็นผู้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการ

และท่านอาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต หัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ

 

หนังสือ ว ๐๐๐๒

เรื่อง การยกเลิกการปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดและ

แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคล

เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

หนังสือ ว ๔๕๓

เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง

และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

 


การสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ดังนี้

LINE ID : thailocalsu

E-Mail : thailocalsu@hotmail.com

โทรศัพท์มือถือ 08 5222 4218

โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31208

โทรสาร 0 2433 4938

alt