คลิ๊กดูหลักสูตรอบรมที่ปฏิทินได้เลยค่ะ

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุลคากรท้องถิ่น

หลักสูตร “เทคนิคการจัดการความเสี่ยงในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่

และทิศทางความก้าวหน้าในระบบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น” รุ่นที่ ๑ – รุ่นที่ ๓

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

หลักสูตรอบรมในเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2562

 

หลักสูตรอบรมในเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2562

 

หนังสือ ว ๔๕๓

เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง

และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ

หนังสือ ว ๔๒๗

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล

 

หนังสือ ว ๙๘

เรื่อง การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน

e-book ข้อหารือแนวทางการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

>> ดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ PDF <<

หนังสือ ว ๔๒๐

เรื่อง การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิก

ในระบบเบิกจ่ายตรง

หนังสือ ว ๔๑๔

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

>> ดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ PDF <<

หนังสือ หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

 

หนังสือแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลดข้อมูล

 


การสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ดังนี้

LINE ID : thailocalsu

E-Mail : thailocalsu@hotmail.com

โทรศัพท์มือถือ 08 5222 4218

โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31208

โทรสาร 0 2433 4938

alt