คลิ๊กดูหลักสูตรอบรมที่ปฏิทินได้เลยค่ะ

 

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานในงานจ้างก่อสร้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม 2565 ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวง

กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ

สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับใหม่)”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 16  มกราคม 2565

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“ข้อกำหนดและเทคนิควิธีปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและ

ราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 – 14  มกราคม 2565

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร