คลิ๊กดูหลักสูตรอบรมที่ปฏิทินได้เลยค่ะ

 

 

ขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชา

พระพิฆเนศวร์ เทพแห่งศิลปวิทยาการ

รุ่น 77 ปี สถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

 

 

 

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันที่การจัดอบรม

หลักสูตร“แนวทางการพิจารณาผลในการจัดซื้อจัดจ้าง :

วิธีการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติและข้อเสนอ

ของผู้ประกอบการที่ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ”

รุ่นที่ 3 จากเดิมระหว่างวันที่ 5 – 6 กันยายน 2563

เปลี่ยนเป็น ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานของบุคคลากรอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

 

 

ประกาศจากสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙

ดาวน์โหลดประกาศ

 

 

 

 

ตำแหน่งด้านพัสดุ”

กำหนดอัตราและคุณสมบัติหลักของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษ

ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ADSU , มหาวิทยาลัยศิลปากร และพันธมิตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น

จัดนิทรรศการแสดง และประชาสัมพันธ์ผลผลิตผลลัพธ์ ของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP

นวัตวิถี จ.ขอนแก่น ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึก ภายใต้ธีม

วิถีอยู่ “แก่นคูนแคน แดนของดี“

โดยได้รับเกียรติจากท่านสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

และได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์ ดร.ศราวุธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

โดยมีท่านธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการ จ.ขอนแก่น เป็นผู้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการ

และท่านอาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต หัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ

 

 

 

 

 


การสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ดังนี้

LINE ID : thailocalsu

E-Mail : thailocalsu@hotmail.com

โทรศัพท์มือถือ 08 5222 4218

โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31208

โทรสาร 0 2433 4938

alt