คลิ๊กดูหลักสูตรอบรมที่ปฏิทินได้เลยค่ะ

 

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง

หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส ITA

การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช.” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติว่าด้วย

ความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้วตามกฎหมาย ป.ป.ช.

ความรับผิดทางละเมิดหน้าที่ภาครัฐและมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต

ของฝ่ายบริหารสำนักงาน ป.ป.ท.” รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2565

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“ข้อกำหนดและเทคนิควิธีปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุ

และราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2565

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้อง

หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใส ITA

การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช.” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“ปัญหาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วย

ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และการปฏิบัติราชการทางปกครอง

โดยสุจริตไม่มีความผิดทั้งวินัยและอาญาของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เทคนิคการปฏิบัติงานสารบรรณตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

งานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ และการเขียนหนังสือราชการ

ศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการ” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานในงานจ้างก่อสร้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 8 – 9 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เจาะลึกการทำสัญญาและการบริหารสัญญา ตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หหลักสูตร“แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างที่สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ

ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2565 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ

และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ.๒๕๖๓

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘

ดาวน์โหลดเอกสาร