คลิ๊กดูหลักสูตรอบรมที่ปฏิทินได้เลยค่ะ

 

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร“การบันทึกข้อมูลในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

วิธีเฉพาะเจาะจง e-market และ e-bidding ของกรมบัญชีกลาง (ภาคปฏิบัติ)”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร“แนวทางในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะ

แนวทางในการบริหารสัญญา กรณีศึกษาแนววินิจฉัย

ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร“การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงาน

การเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 26 – 27 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร“การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

การเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรม

หลักสูตร“เพิ่มพูนทักษะและแนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไป

(ภาคปฏิบัติ) และการขอเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

DBD Registered ตามระบบจดทะเบียนพาณิชย์รูปแบบใหม่”

รุ่นที่ 4 – รุ่นที่ 6

 

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรม

หลักสูตร“เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-GP

สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ (ภาคปฏิบัติ)

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี การทำร่างสัญญาและการถอยข้อมูล”

รุ่นที่ 4 – รุ่นที่ 6

 

ประกาศแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรม

หลักสูตร“ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ของทางราชการด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบัติ)”

รุ่นที่ 4 – รุ่นที่ 6

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร“แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

และเตรียมความพร้อมการยื่นขออนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร“Update สาระน่ารู้ GURU ท้องถิ่น กับกฎหมายระเบียบฉบับใหม่ทั้งหมดด้านการงบประมาณ

การเงินการคลัง การเบิกจ่าย การช่วยเหลือประชาชน การจัดหาพัสดุ การจำแนกวัสดุครุภัณฑ์

และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณใหม่ (ประจำปี ๒๕๖๕)”

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 24 มกราคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร“การเตรียมการในการจัดเก็บภาษีในปี ๒๕๖๔ ภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและ

สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ การวิเคราะห์ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน

สิ่งปลูกสร้าง เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย การคืนเงินภาษี การบังคับภาษีค้างชำระ

การยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และการจัดเก็บภาษีป้าย

ตามร่างกฎกระทรวงใหม่ ฉบับที่… (พ.ศ…..)”

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร“การสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามกฎกระทรวงการสอบสวน (ฉบับใหม่)

การตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

การสิ้นสุดสมาชิกภาพ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น

เพื่อเตรียมพร้อมการเลือกตั้งท้องถิ่น ปี ๒๕๖๔

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร“การพิจารณาโต้ตอบและจัดทำเอกสารการอุทธรณ์และร้องเรียนที่ถูกต้อง

สอดคล้องกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และขอบเขตของงาน (TOR)

การทำหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลเพื่อป้องกันการถูกฟ้องศาลปกครอง

เจาะลึกกรณีศึกษาและหนังสือหารือการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการวินิจฉัย (กวจ.)”

ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร“เทคนิคการเลือกใช้หลักเกณฑ์และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

อย่างมีประสิทธิภาพหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

พร้อมการคิดคำนวณสูตรค่า K (ภาคปฏิบัติ) และการใช้โปรแกรมคำนวณค่า K

ภายใต้การจัดทำคำขอและการบริหารประมาณของส่วนราชการ

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 21 – 24 มกราคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร“ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ”

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มกราคม 2564

ณ โรงแรมรอ%B