คลิ๊กดูหลักสูตรอบรมที่ปฏิทินได้เลยค่ะ

 

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ

และกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง”

รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาตามพระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์การเบิก

จ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง”

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “ข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

ปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน”

รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “ข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิด

ปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน”

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจ

หน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินการคลัง

ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา”

 รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

พร้อมสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบ e-GP”

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “แนวทางป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยกฎหมายฮั้ว

ประมูลงานราชการ (ปปช.) และจุดเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แนวทางการแก้ไขกับข้อสังเกต

ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมกรณีศึกษา”

 รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ”

 รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนร่วม

การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การตรวจสอบความผิดของเจ้าหน้าที่และกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” รุ่นที่ ๒

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)พร้อม

เทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR) การจัดทำราคากลางของทางราชการและหน้าที่คณะ

กรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” 

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การพัฒนาการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)” 

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร “ การบริหารการเงินการคลังภาครัฐ สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมือใหม่ในการบันทึกรายการบัญชีพร้อมตัวอย่างหน้าจอการบันทึกในระบบ GFMIS ” รุ่นที่ ๒ 
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
หลักสูตร “เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาการทักท้วงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” รุ่นที่ ๒ 
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 หลักสูตร “แนวทางการจัดทำรายงานผลการพิจารณาและเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ” รุ่นที่ ๓ 

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เทคนิคการปฏิบัติงานด้านกฎหมายการเงินการคลังภาครัฐ

และกรณีศึกษาพร้อมข้อควรระวัง” รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณและ

การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา”

รุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เพิ่มพูนความรู้เชิงปฏิบัติงานในการทำสัญญาการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

ภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

รุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

ประกาศจากมหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานของบุคคลากรอันเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19

 

 

ประกาศจากสำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙

ดาวน์โหลดประกาศ

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร“แนวทางการพิจารณาการประเมินภาษี การพิจารณาอุทธรณ์ การลดข้อพิพาท การฟ้องคดี การยึด อายัด

ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

และพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐” 

รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “การบริหารงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน การจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่ง

ปลูกสร้าง การจัดทำ แก้ไข ปรับปรุงและตรวจสอบ งบทรัพย์สินปี ๒๕๖๒ เพื่อรองรับการจัดทำงบทรัพย์สินปี ๒๕๖๓

ภายใต้ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ภาคปฏิบัติ” 

รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “เทคนิคการพิจารณาโต้ตอบและจัดทำเอกสารการอุทธรณ์และร้องเรียนที่ถูกต้องสอดคล้องกับการกำหนด

ขอบเขตของงาน (TOR) การกำหนดหลักเกณฑ์ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance) การบริหารพัสดุ และการ

ขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” 

รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร“แนวทางการปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในอย่างไรให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒

และแนวทางหรือวิธีการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

ประกาศยกเลิกโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร“เทคนิคและวิธีการพูดในที่ชุมชน และการเตรียมความพร้อมเลือกตั้งท้องถิ่นตามกฎหมายใหม่”

รุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๓ – ๕ เมษายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมบีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา 

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

ตำแหน่งด้านพัสดุ”

กำหนดอัตราและคุณสมบัติหลักของผู้มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มพิเศษ

ต้องเป็นผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

 

 

 

 

 

ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561

ADSU , มหาวิทยาลัยศิลปากร และพันธมิตร ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.ขอนแก่น

จัดนิทรรศการแสดง และประชาสัมพันธ์ผลผลิตผลลัพธ์ ของโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP

นวัตวิถี จ.ขอนแก่น ประเภทผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่ง และของที่ระลึก ภายใต้ธีม

วิถีอยู่ “แก่นคูนแคน แดนของดี“

โดยได้รับเกียรติจากท่านสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการ จ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

และได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์ ดร.ศราวุธ แสนมี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

โดยมีท่านธีระเชษฐ สอนปะละ พัฒนาการ จ.ขอนแก่น เป็นผู้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการ

และท่านอาจารย์ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต หัวหน้าโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินโครงการ

 

 

 

 

 


การสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้หลายช่องทาง ดังนี้

LINE ID : thailocalsu

E-Mail : thailocalsu@hotmail.com

โทรศัพท์มือถือ 08 5222 4218

โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31208

โทรสาร 0 2433 4938

alt