โครงสร้างการบริหารโครงการ

 

ศูนย์ฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น มหาวิทยาลัยศิลปากร


 

ดร.ศรายุทธ แสนมี
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรม
และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี พ.ศ.2547-ปัจจุบัน

Ph.D. (DPA), University of Northern Philippines
กศ.ม.(การอุดมศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กศ.บ.(สังคมศาสตร์), มหาวิทยาลัยบูรพา
E-Mail : sarayuth@ms.su.ac.th, sarayuth_liv@hotmail.com

 

สุภาวดี  เธียรวัตรกุล
นักวิชาการฝึกอบรม

วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ),สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
E-Mail : supawadee@ms.su.ac.th,jeab_cbi@hotmail.com
Tel : 08 5222 4218

 

ธีรวัฒน์  ผิวขม
นักวิชาการฝึกอบรม

กศ.ม.(การมัธยมศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
วท.บ.(นันทนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
E-Mail : stum27@hotmail.com
Tel : 08 5454 2878

 

รัชชดา ประสิทธิ์นอก
นักวิชาการฝึกอบรมปฎิบัติการ

ศศ.บ.(จิตวิทยา), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
E-Mail : ratchada@ms.su.ac.th, ratchada_pra@hotmail.com
Tel : 0 2849 7500 (31208)