ผู้บริหารและบุคลากร


ดร.ศรายุทธ แสนมี
ผู้อำนวยการสำนักงานบริการวิชาการ

Ph.D. (DPA), University of Northern Philippines
กศ.ม.(การอุดมศึกษา), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
กศ.บ.(สังคมศาสตร์), มหาวิทยาลัยบูรพา
E-Mail : sarayuth@ms.su.ac.th, sarayuth_liv@hotmail.com

สุภาวดี เธียรวัตรกุล
นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและฝึกอบรม

วท.ม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ),สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
ศศ.บ.(การพัฒนาชุมชน), มหาวิทยาลัยบูรพา
ศศ.บ.(รัฐศาสตร์-บริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
E-Mail : thienwattarakul_s@su.ac.th
Tel : 08 5222 4218

จีราภา กระดังงา
นักการเงินชำนาญการ
งานการเงิน

บธ.บ.(การเงิน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
E-Mail : jeerapha1981@gmail.com
Tel : 09 2583 7438

ธีรวัฒน์ ผิวขม
นักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ
งานติดตามและประเมินผล

ศศ.ม.(การจัดการกีฬาและนันทนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
กศ.ม.(การมัธยมศึกษา), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
วท.บ.(นันทนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
E-Mail : piwkom_t@su.ac.th
Tel : 08 5454 2878

คนธรส ประสมศิลป์
นักวิชาการอุดมศึกษาปฎิบัติการ
งานบริหารและธุรการ

ศศ.ม.(การจัดการกีฬาและนันทนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
ศศ.บ.(ผู้นำนันทนาการ), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
E-Mail : Prasomsin_k@su.ac.th
Tel : 0 2105 4686 ต่อ 100266

ชวนสิริ ชวนดี
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานธุรการ

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-Mail : Chuandee.pang29@gmail.com
Tel : 09 9446 9266

ปวัณรัตน์ ศรอินทร์
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานข้อมูลระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

รป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร
E-Mail : Pawarat.blue05@gmail.com
Tel : 08 5222 4218

วิราวรรณ สมทรง
นักวิชาการอุดมศึกษา
งานบริหารทั่วไป

มบส.(การบริการทรัพยากรมนุษย์)มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
E-Mail : wirawanza1981@gmail.com
Tel : 08 4569 8992