ข่าวโครงการอบรม

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการคำนวณค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

แบบปรับราคาได้ (ค่า K)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร“เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงานซื้อ

งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ

และควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับ

งบประมาณของหน่วยงาน” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม พ.ศ.2562

ณ ห้องกิตติกา โรงแรมกิจตรงวิลล์ จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป

จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือควบคุมงานการจัดทำราคากลาง

และการเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม พ.ศ.2562

ณ ห้องเลอเซเลส ชั้น 10 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตร “การบริหารสินทรัพย์” รุ่นที่ 2
ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม พ.ศ.2562
ณ ห้องเลอเซเลส ชั้น 10 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาทำงาน
เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “การกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ระหว่างวันที่ 26 – 27  มีนาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป

จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบหรือควบคุมงานการจัดทำราคากลาง

และการเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม พ.ศ.2562

ณ ห้องเลอเซเลส ชั้น 10 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การบริหารสินทรัพย์” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 10 – 11 มกราคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร

และกฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 10 – 12 มีนาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน พ.ศ.2562

ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร“การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการคำนวณค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

รุ่น 5 ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน พ.ศ.2562

ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
สมัครออนไลน์ได้ที่นี่

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “เทคนิคการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ”

ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน พ.ศ.2562

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร
สมัครออนไลน์ได้ที่นี่