ข่าวโครงการอบรม

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “กระบวนการการทำสัญญา การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ”

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม พ.ศ.2562

ณ ห้องไพฑูรย์ ชั้น 3 โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF <<

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป จ้างที่ปรึกษา

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานการจัดทำราคากลาง และการเปิดเผยราคากลาง

ตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” 

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 24 – 25 สิงหาคม พ.ศ.2562

ณ ห้องบงกชรัตน์ บี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

> ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF <<

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ.2562   ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 17 – 18 สิงหาคม พ.ศ.2562

ณ ห้องภานุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

>ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF <<

 

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชี ในระบบ GFMIS

สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ”  รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ.2562   ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

 หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผล

งบประมาณตามหลักกฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑”

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ.2562   

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

  หลักสูตร  “แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลัง

และความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ”

ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ.2562  รุ่นที่ 4   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ
   

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผล

งบประมาณตามหลักกฎหมาย ระเบียบ และพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

>> ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF <<

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชี

ในระบบ GFMIS สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ”

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 4 สิงหาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

>> ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF <<

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและ

ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ”

ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ