ข่าวโครงการอบรม

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“การเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ”

รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 9

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

การกำหนดคุณสมบัติผู้เสนอราคางานก่อสร้าง

การบริหารสัญญาและการบริหารพัสดุ รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“พัฒนาทักษะการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การรับเงิน

การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง

การเบิกจ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง บำเหน็จ บำนาญ

พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูล” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และตรวจรับพัสดุ

ให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการตรวจสอบหรือถูกทักท้วง

และตั้งข้อสังเกตจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“แนวทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงาน

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามกฎหมาย ปปช.และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างตามแนววินิจฉัยของ

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ”รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เพิ่มทักษะการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 4

พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ(e-GP)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “เสริมสร้างทักษะกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพื้นฐานสำหรับผู้เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานพัสดุที่เริ่ม ปฏิบัติงาน และประเด็นคณะกรรมการวินิจฉัย ว78

การให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 7

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง การเช่าและแลกเปลี่ยนพัสดุ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและ

ราคากลางงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียม

การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารสัญญา และการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน”

รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร