ข่าวโครงการอบรม

หลักสูตร “การบริหารสินทรัพย์”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ ห้องบุษบงกช บี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและความผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ ห้องบงกชรัตน์ บี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากระบวน

การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง

กับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 17 – 18  พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช

ทุกท่านที่เสียสละเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวเพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ

ดาวน์โหลดสารประกอบการบรรยายวันที่ 17 – 18 พ.ย.61

>> ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในรูปแบบ PDF 1 <<

>> ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายในรูปแบบ PDF 2 <<

>> ดาวน์โหลดภาคผนวกรูปแบบ PDF  <<

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร“การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการคำนวณค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

รุ่น 2 ระหว่างวันที่ 15 – 17  พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จ.นครศรีธรรมราช

ทุกท่านที่เสียสละเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวเพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การบริหารสินทรัพย์ ” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ ห้องบุษบงกช บี โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

> ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF <<

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหา

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุและกรณีศึกษาที่

เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 17  พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร“การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและ

การคำนวณค่างานตามสัญญาก่อสร้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่น 2

ระหว่างวันที่ 15 – 17  พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรมและสัมมนา

หลักสูตร”การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการคำนวณค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

แบบปรับราคาได้ (ค่า K)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ ห้องนภาลัย โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น

ทุกท่านที่เสียสละเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวเพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร”เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงานซื้อ งานจ้างทำของ

งานจ้างก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้อง

กับงบประมาณของหน่วยงาน” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น

ทุกท่านที่เสียสละเวลาทำงานและเวลาส่วนตัวเพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ

ดาวน์โหลดสารประกอบการบรรยายวันที่ 1 – 2 พ.ย.61

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร“เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะในงานซื้อ

งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ

และควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับ

งบประมาณของหน่วยงาน” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ โรงแรมราชาวดี รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.ขอนแก่น

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ