ข่าวโครงการอบรม

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม ครั้งที่ 2

หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร

และกฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน พ.ศ.2562

ณ ห้องเขาเต่า โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม ครั้งที่ 2

หลักสูตร “การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการคำนวณค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน พ.ศ.2562

ณ ห้องหัวหิน โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม ครั้งที่ 1

หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการพิจารณาบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคาร

และกฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน พ.ศ.2562

ณ ห้องเขาเต่า โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม ครั้งที่ 1

หลักสูตร “การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการคำนวณค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

แบบปรับราคาได้ (ค่า K)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 18 – 20 เมษายน พ.ศ.2562

ณ ห้องหัวหิน โรงแรมหัวหินแกรนด์แอนด์พลาซ่า จ.ประจวบคีรีขันธ์

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและ

แนวทางการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม พ.ศ.2562

ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “การกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาทำงานและเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและแนวทางการแก้ไขปัญหา

การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐” รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม พ.ศ.2562

ณ ห้องภาณุมาศ ชั้น 10 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การกำหนดราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและการคำนวณค่างานตามสัญญาก่อสร้าง

แบบปรับราคาได้ (ค่า K)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ การทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

การยื่นบัญชีและกระบวนการบังคับทางกฎหมายพร้อมทั้งการป้องกันการทุจริต

ในเรื่องประโยชน์ทับซ้อน และความรู้ในเรื่องกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 8 มีนาคม พ.ศ.2562

ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาทำงานและเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ