ข่าวโครงการอบรม

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณราคากลาง

งานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ ”

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

 

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ 

วิธีเฉพาะเจาะจงวิธี e-Market และวิธี e-Bidding ภาคปฏิบัติจริง 

การทำร่างสัญญา การถอยข้อมูลและการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่พบบ่าย ”

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

 

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร ฝึกปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไปและทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(e-Commerce) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์รูปแบบใหม่ ”

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประกาศรายนามผู้เข้าอบรม

หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ

และการรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา”

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF <<

ประกาศรายนามผู้เข้าอบรม

หลักสูตร “การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย

อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)พร้อมเทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR) การจัดทำ

ราคากลางของทางราชการและหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF <<

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) หรือรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาการทักท้วงจาก

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF <<

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร ฝึกปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไปและทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

(e-Commerce) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์รูปแบบใหม่ ”

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 14 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคแอนด์คอนเวชั่น พัทยา จ.ชลบุรี

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “แนวทางการโอนย้าย การรับโอน การย้ายข้าราชการส่วนท้องถิ่น เพื่อเปลี่ยนสายงานไปดำรงตำแหน่ง

ในองค์กรปกครองท้องถิ่นอื่น การเลื่อนระดับ ตามมติ ก กลาง การประเมิน การเลื่อนเงินเดือน โครงสร้างส่วนราชการ

และการกำหนดตำแหน่งสายงานผู้บริหารรวมสิทธิประโยชน์อื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  รุ่นที่ 1 – 5

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 14  – 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมไดมอนพลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 21 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมพันล้าน บูติค รีสอร์ท จ.หนองคาย

รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2563  ณ โรงแรมบุษย์น้ำทอง จ. ลำปาง

รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 20 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมวัฒนาพาร์ค จ.ตรัง

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรในรูปแบบ PDF <<

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณราคากลาง

งานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ ”

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2563

ณ โรงแรมแมนดาริน โกลเด้น วัลเล่ย์ เขาใหญ่ 

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

 

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ๒๕๖๐ และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานสำหรับระบบ e-GP”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว
เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ