ข่าวโครงการอบรม

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

รุ่น 1  ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำ

สำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานประชุม” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

       รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม พ.ศ.2563    

      ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ       

   รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 26 – 27 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

  รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ    

รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ

(ภาคปฏิบัติ) กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี การทำร่างสัญญาและการถอยข้อมูล” 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ เพิ่มพูนทักษะและแนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไป (ภาคปฏิบัติ)

และการขอเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

DBD Registered  ตามระบบจดทะเบียนพาณิชย์รูปแบบใหม่  

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4 

       รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 11 – 12 มกราคม พ.ศ.2564    

      ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ       

   รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

  รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

    

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อม

การยื่นขออนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4  

       รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 11 – 13 ธันวาคม 2563   

ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น      

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2564   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564   

ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 19– 21 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “Update สาระน่ารู้ GURU ท้องถิ่น กับกฎหมายระเบียบฉบับใหม่ทั้งหมด

ด้านการงบประมาณ การเงินการคลัง การเบิกจ่าย การช่วยเหลือประชาชน การจัดหาพัสดุ

การจำแนกวัสดุครุภัณฑ์และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณใหม่ (ประจำปี 2565)

รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5  

       รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 10 – 13 ธันวาคม 2563   

ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น      

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 21 – 24 มกราคม 2564   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 11 – 14 กุมภาพันธ์ 2564   

ณ โรงแรมบีพีแกรนด์ทาวเวอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 25– 28 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 18 – 21 มีนาคม 2564

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “การเตรียมการในการจัดเก็บภาษีในปี 2564 ภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 การวิเคราะห์ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง

เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย การคืนเงินภาษี การบังคับภาษีค้างชำระ

การยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และการจัดเก็บภาษีป้าย

ตามร่างกฎกระทรวงใหม่ ฉบับที่… (พ.ศ…..)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5  

       รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2563   

ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี      

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563   

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2564   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2564

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “การสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามกฎกระทรวงการสอบสวน (ฉบับใหม่)

การตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อม

การเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4  

       รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2563   

ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี      

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563   

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2564   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “การพิจารณาโต้ตอบและจัดทำเอกสารการอุทธรณ์และร้องเรียนที่ถูกต้อง

สอดคล้องกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และขอบเขตของงาน (TOR) การทำหน้าที่

ของคณะกรรมการพิจารณาผลเพื่อป้องกันการถูกฟ้องศาลปกครองเจาะลึกกรณีศึกษา

และหนังสือหารือการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการวินิจฉัย (กวจ.)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5  

       รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2563   

ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี      

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2563   

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

  รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 22 – 24 มกราคม 2564   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 4  ระหว่างวันที่ 19 – 21 กุมภาพันธ์ 2564

ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา

รุ่นที่ 5  ระหว่างวันที่ 19 – 21 มีนาคม 2564  

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร