ข่าวโครงการอบรม

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ และแนวทางปฏิบัติ

ตามกฎ\กระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างที่รัฐต้องส่งเสริม

หรือสนับสนุน พ.ศ. 2563”  รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ณ ห้องบงกชรัตน์ บี ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง

การบริหารสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP) การพิจารณาผล

การประกาศผู้ชนะวิธี e – Bidding” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ข้อควรระวังการเบิกเงินจากคลังการบัญชีภาครัฐไม่ให้ผิดวินัย

การเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่

ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 23 – 24 เมษายน พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ

และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2)

พ.ศ. 2563 (ฉบับใหม่)” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 2 – 3 เมษายน พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ”  รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ท้องถิ่นอยากเบิก  สตง. อยากตรวจ

ด้านงบประมาณ การเงินการคลัง การเบิกจ่าย การจัดกิจกรรม การจัดงาน

การแข่งขันกีฬา การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่” รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 7 – 10 เมษายน พ.ศ. 2565

ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ท้องถิ่นอยากเบิก  สตง. อยากตรวจ

ด้านงบประมาณ การเงินการคลัง การเบิกจ่าย การจัดกิจกรรม การจัดงาน

การแข่งขันกีฬา การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่” รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 1 – 4 เมษายน พ.ศ. 2565

ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร  

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ