ข่าวโครงการอบรม

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐ

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

และระเบียบกระทรวงการคลังฯ ๒๕๖๐ และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานสำหรับระบบ e-GP”

รุ่นที่ 1  ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม พ.ศ.2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF <<

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ

และการรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ ตามหลักกฎหมาย ระเบียบ

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษา” รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 14 – 15 ธันวาคม พ.ศ.2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF <<

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ด้านพัสดุการเงินการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา”  รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม พ.ศ.2562  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF <<

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม
หลักสูตร “สรุปสาระสำคัญ แนะแนวทางการปฏิบัติงานการจัดเก็บทรัพย์สิน
ที่เข้าข่ายต้องรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างการคำนวณฐานภาษี
ขั้นตอนการจัดเก็บภาษีป้ายตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562”
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 13 – 15 ธันวาคม พ.ศ.2562
ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง การสิ้นสุดสมาชิกภาพ

การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อรองรับการเลือกตั้ง

และเทคนิคการลดข้อพิพาทในการประชุมสภาท้องถิ่น”

รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่  ๖ – ๘  ธันวาคม ๒๕๖๒      

ณ  โรงแรมนภาลัย  จ.อุดรธานี

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ดาวน์โหลดรายชื่อกำหนดการในรูปแบบ PDF <<

 

 

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิควิธีการประเมินภาษีและการคิดคำนวณภาษี (เชิงปฏิบัติการ) ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศและระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง”

รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่  ๖ – ๘  ธันวาคม ๒๕๖๒      

ณ  โรงแรมนภาลัย  จ.อุดรธานี

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ดาวน์โหลดรายชื่อกำหนดการในรูปแบบ PDF <<

 

 

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตรหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายใหม่ที่ถูกฟ้องศาลปกครองมากที่สุด

พร้อมกรณีศึกษาคดีเกิดขึ้นจริงกับแนวทางการป้องกันข้อผิดพลาดของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

การตรวจรับ พัสดุ การบริหารสัญญา  และกำหนดราคากลางและการเปิดเผยราคากลาง

งานก่อสร้างและที่มิใช่งานก่อสร้าง”

รุ่นที่ ๕ ระหว่างวันที่   ๖ – ๘  ธันวาคม ๒๕๖๒     

ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ดาวน์โหลดรายชื่อกำหนดการในรูปแบบ PDF <<

 

 

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ่างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

พร้อมเทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR) การจัดทำราคากลางของทางราชการ

และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

                  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 30  พฤศจิกายน พ.ศ.2562                   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ”

                  รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 – 30  พฤศจิกายน พ.ศ.2562                   

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

   

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “วิธีปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ของพัสดุและการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และการคำนวณราคากลาง

ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                  รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28 – 30  พฤศจิกายน พ.ศ.2562                   

ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์ จ.พิษณุโลก

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ