ข่าวโครงการอบรม

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “ข้อควรระวังในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย”

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “แนวทางการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยกฎหมายฮั้วประมูล

งานราชการ(ปปช) และจุดเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แนวทางการแก้ไขกับข้อสังเกต

ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมกรณีศึกษา

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐรุ่น 4

ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR เพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียนและแนวทางการตรวจ

เอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอทางเทคนิค

และ BOQ ของผู้ยื่นข้อเสนอ รุ่น 3

ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ข้อควรระวังในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุ

เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมายรุ่น 3

ระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “แนวทางป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ

ว่าด้วยกฎหมายฮั้วประมูลงานราชการ (ปปช.) และจุดเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

แนวทางการแก้ไขกับข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมกรณีศึกษา” รุ่น 4

ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

พร้อมเทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR) การจัดทำราคากลางของทางราชการ

และหน้าที่คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ”

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) พร้อมเทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน(TOR)

การจัดทำราคากลางของทางราชการและหน้าที่คณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560”รุ่น 4

ระหว่างวันที่ 1 – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลัง

สำหรับบุคลากรภาครัฐรุ่น 4

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ