ข่าวโครงการอบรม

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู

หลักสูตร“การทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (คศ.๔)

สำหรับครูสายผู้สอน สู่การพัฒนาการศึกษา” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2564

ณ โรงแรม ฟอร์จูน นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2564

ณ โรงแรม เดอะการ์เดน 304 จังหวัดปราจีนบุรี

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู

หลักสูตร“การทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (คศ.๔)

สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สู่การพัฒนาการศึกษา” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2564

ณ โรงแรม ฟอร์จูน นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 8 สิงหาคม 2564

ณ โรงแรม เดอะการ์เดน ๓๐๔ จังหวัดปราจีนบุรี

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 – 22 สิงหาคม 2564

ณ โรงแรม สตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู

หลักสูตร “การวิจัยและการพัฒนาเพื่อการจัดการเรียนรู้

ของครูระดับประถมศึกษาในศตวรรษที่ ๒๑ สู่การเลื่อนวิทยฐานะ”

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2564 ณ โรงแรมไอโฮเต็ล จังหวัดนครพนม

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู

หลักสูตร“การพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้โดยการจัดชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามสาระการเรียนรู้” รุ่นที่ 5 – รุ่นที่ 10

รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่  9 – 11 กรกฎาคม 2564

ณ โรงแรมฟอร์จูน นครราชสีมา  จ.นครราชสีมา

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2564

ณ  โรงแรมเดอะการ์เดน ๓๐๔  จ.ปราจีนบุรี

รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่  13 – 15 สิงหาคม 2564

ณ  โรงแรมเดอะพาวิลเลี่ยน ริมแคว รีสอร์ท  จ.กาญจนบุรี

รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่  27 – 29 สิงหาคม 2564

ณ  โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น  จ.ระยอง

รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กันยายน 2564

ณ  โรงแรมลองบีช ชะอำ  จ.เพชรบุรี

รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่  10 – 12 กันยายน 2564

ณ  โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

หลักสูตร“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านทักษะการโค้ช

เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการให้คำปรึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2564 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ


ดาวน์โหลดเอกสาร

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร“วิธีปฏิบัติการประยุกต์ใช้ Excel ในการคำนวณ

ค่าวัสดุมวลรวมต่อหน่วยงานก่อสร้างอาคาร ค่างานต้นทุน

ต่อหน่วยงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม และงานชลประทาน

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ”

ระหว่างวันที่ 8 – 10 กรกฎาคม 2564

ณ โรงแรมพิชชาพร เฮาส์ จ.แม่ฮ่องสอน

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“พัฒนาศักยภาพด้านบัญชีภาครัฐสำหรับ

นักบัญชีหน่วยงานของรัฐอย่างมืออาชีพ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 2

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 6 มิถุนายน 2564

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “ปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

การคำนวณภาษีการประเมินราคาการคัดค้านการประเมิน การคำนวณราคาประเมิน การอายัด

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีค้างจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การอุทรณ์การประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องจันทร์ผา โรงแรมเวียงลคอร จ.ลำปาง

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “ การพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้

โดยการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามสาระการเรียนรู้ ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน พ.ศ.2564

ณ ห้องกลางเมือง ชั้น 1 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร“เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างง่าย

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ