ข่าวโครงการอบรม

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี พร้อมแนวทางปฏิบัติตาม

หนังสือ ว 845 (SMEs/MIT) ที่ออกตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ

และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

ณ  โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

 

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เจาะลึกงานก่อสร้างและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงานในงานจ้างก่อสร้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ณ ห้องบุษบงกช เอ ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

27-28″]

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อลดความเสี่ยงในการร้องเรียนหรืออุทธรณ์” 

รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต

การอนุญาต การต่อ การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง การออกใบแทน

และการกำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือ

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๔ (ฉบับใหม่ล่าสุด)

ภายใต้ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒”

 

>> ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรในรูปแบบ PDF <<[/su_box]

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “เจาะประเด็นปัญหาและข้อหารือในการจัดเก็บภาษีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษี การอุทธรณ์การประเมินภาษี

การบังคับภาษีค้างชำระตามวิธียึด อายัดและการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ และพระราช

บัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐”

 

>> ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรในรูปแบบ PDF <<[/su_box]

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี พร้อมแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ

ว ๘๔๕ (SMEs/MIT) ที่ออกตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ และวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓”

 

>> ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรในรูปแบบ PDF <<[/su_box]

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “แนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุขั้นตอนการบริหารการคลังของสถานศึกษา

ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เสริมสร้างความรู้เพื่อป้องกันความผิดเกี่ยวกับกฎหมายฮั้ว

ตามกฎหมาย ปปช. ความรับผิดทางละเมิดหน้าที่ภาครัฐและมาตรการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตของฝ่ายบริหารสำนักงาน ปปท.” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญา การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP)

การพิจารณาผลการประกาศผู้ชนะวิธี e – Bidding” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ

และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ

สนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับใหม่)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร