ข่าวโครงการอบรม

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนร่วมการทำบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน การตรวจสอบความผิดของ

เจ้าหน้าที่และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน” รุ่นที่ 1 – 3

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 6 มีนาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “แนวทางป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐว่าด้วยกฎหมายฮั้วประมูลงานราชการ (ปปช.) และจุดเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แนวทางการแก้ไขกับข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมกรณีศึกษา” รุ่นที่ 1 – 4

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 26 – 27 มีนาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 4 – 5 มิถุนายน พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิควิธีการประเมินภาษีและการคิดคำนวณภาษี (เชิงปฏิบัติการ)

ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง

ประกาศและระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่   1

ระหว่างวันที่ 18 – 20 ตุลาคม  2562     

ณ โรงแรมเฟิร์สแปซิฟิคโฮเทล แอนด์คอนเวนชั่น จ.ชลบุรี

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF <<

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 1 – 3

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ วิธีเฉพาะเจาะจง วิธี e-Market และวิธี e-Bidding (ภาคปฏิบัติจริง) การทำร่างสัญญา การถอยข้อมูล และการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่พบบ่อย” รุ่นที่ 1 – 3

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธันวาคม พ.ศ.2562

ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 24 – 26 มกราคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “หลักเกณฑ์เกี่ยวกับบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

พร้อมสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบ e-GP” รุ่นที่  1 – 3

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 – 5 มกราคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – 4 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 2  ระหว่างวันที่ 21 – 22 มีนาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

รุ่นที่ 4 ระหว่าง 15 – 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “สาระสำคัญและปัญหา อุปสรรคของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐและการสาธิตการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) วิธีเจาะจง วิธี e-market วิธี e-bidding

การร่างสัญญาและการบริหารสัญญาในระบบ e-GP” รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 14 – 15  กันยายน พ.ศ.2562   ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ


ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและความผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 12 – 13 กันยายน พ.ศ.2562   ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการจัดซื้อจัดจ้าง และเทคนิคการบริหารพัสดุ

การตรวจรับพัสดุและการดำเนินตามกฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิด

ของเจ้าหน้าที่กรณีศึกษา การรับผิดทางละเมิด”

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

ณ โรงแรมธาราแกนด์ รังสิต

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร