ข่าวโครงการอบรม

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “ปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

การคำนวณภาษีการประเมินราคาการคัดค้านการประเมิน การคำนวณราคาประเมิน การอายัด

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีค้างจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การอุทรณ์การประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องจันทร์ผา โรงแรมเวียงลคอร จ.ลำปาง

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “ การพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้

โดยการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามสาระการเรียนรู้ ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน พ.ศ.2564

ณ ห้องกลางเมือง ชั้น 1 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร“เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างง่าย

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องหลักเมือง ชั้น 3 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร“ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยง

ในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลาง

งานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้

โดยการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามสาระการเรียนรู้” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน พ.ศ.2564

ณ ห้องกลางเมือง ชั้น 1 โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ปัญหาและแนวทางแก้ไขการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

การคำนวณภาษีการประเมินราคาการคัดค้านการประเมิน การคำนวณราคาประเมิน การอายัด

การจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมกรณีค้างจ่ายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การอุทรณ์การประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ ห้องจันทร์ผา โรงแรมเวียงลคอร จ.ลำปาง

(โต๊ะลงทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน จะตั้งอยู่บริเวณ Lobby ของโรงแรมเวียงลคอร จ.ลำปาง )

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “เจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่กับพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” รุ่น 2

ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม พ.ศ.2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร“เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างง่าย

ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน พ.ศ. 2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ