ข่าวโครงการอบรม

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ” รุ่น 2

ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF <<

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “ข้อควรระวังในการจัดทำขอบเขตของงาน (TOR) เพื่อป้องกัน

ไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์หรือร้องเรียน”

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

ด้านพัสดุการเงินการคลัง ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา”

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

 

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ฝึกปฏิบัติ การปฏิบัติงานในระบบ e-GP สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมืออาชีพ 

วิธีเฉพาะเจาะจงวิธี e-Market และวิธี e-Bidding ภาคปฏิบัติจริง 

การทำร่างสัญญา การถอยข้อมูลและการแก้ปัญหาในทางปฏิบัติที่พบบ่าย ”

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 – 15  มีนาคม 2563

ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณราคากลาง

งานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ ”

รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม  2563

ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น 

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร ฝึกปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไปและทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 (e-Commerce) เพื่อรองรับการพัฒนาระบบจดทะเบียนพาณิชย์รูปแบบใหม่ ”

รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563

ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

 

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ข้อควรระวังในการบริหารสัญญา และการตรวจรับพัสดุเพื่อป้องกันความเสี่ยง

ในการปฏิบัติไม่ชอบด้วยกฎหมาย” รุ่น 2

ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2563  ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF <<

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งขึ้นอยู่ในอำนาจ

หน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ท. และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ด้านพัสดุการเงินการคลัง

ผู้บริหารและที่เกี่ยวข้องพร้อมกรณีศึกษา”  รุ่น 2

ระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF <<

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “เจาะลึกข้อควรระวังในการจัดทำ TOR เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการอุทธรณ์

หรือร้องเรียนและแนวทางการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสนอทางเทคนิค

และ BOQ ของผู้ยื่นข้อเสนอ”  รุ่นที่ 1 – 3

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 – 19 เมษายน พ.ศ.2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรในรูปแบบ PDF <<

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร“เจาะลึกปัญหาในทางปฏิบัติและทางออกในการแก้ไขปัญหา ข้อยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้าง การใช้บัญชีกำหนดราคาประเมิน ทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ห้องชุดรวมทั้งการดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบตามความใน พรบ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562”

ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมเวียงลคอร จ. ลำปาง

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ