ข่าวโครงการอบรม

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลัง

และการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 8

ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2567

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำ TOR และราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2567

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “กระบวนการปฏิบัติงานระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 เพื่อลดข้อผิดพลาดที่พบบ่อยในการจัดซื้อจัดจ้าง

พร้อมสาธิตการบันทึกข้อมูลในระบบ (e-GP)” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2567

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพการจัดทำรายงานการประชุม

เทคนิคการเขียนและการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการเทคนิคการเสนอหนังสือ

ต่อผู้บังคับบัญชาและการติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี” รุ่นที่ 10

ระหว่างวันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2567

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร“เสริมสร้างความรู้การบันทึกบัญชีภาครัฐฉบับใหม่ของกรมบัญชีกลาง

และหลักกการบัญชีภาครัฐในระบบ New GFMIS แนวทางการตรวจสอบ

และแก้ไขข้อผิดพลาดทางบัญชีในระบบNew GFMIS

ป้องกันการปรับปรุงรายการ ทางบัญชีสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การบริหารงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ แนวทางการพิจารณาเกณฑ์

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ” รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้อง และศึกษาแนววินิจฉัย

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อป้องกันการการถูกไต่สวนคดี

ทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสื่อสารด้วยหลักการ DISC

เพื่อการฟังด้วยใจ (Listening with HEART) และการให้คำติชม

อย่างสร้างสรรค์ (Constructive Feedback)” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 27 – 28 มิถุนายน 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ

เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

แจ้งยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567

หลักสูตร “ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา

การบริหารสัญญาและ การตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร