ข่าวโครงการอบรม

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 9

ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ
 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ
ตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561” รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ.2562
ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว
เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ
 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบประมาณ

ตามหลักกฎหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรด้านการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” รุ่นที่ 9

ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน พ.ศ.2562 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตร “กรณีศึกษาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุและ
แนวทางการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติงานในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ๒๕๖๐” รุ่นที่ ๓
ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว
เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ
   

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลังและ
ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ ๔ 
ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว
เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานด้านเงินการคลัง

และความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 4  

ระหว่างวันที่ 13 – 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร“หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างทั่วไป จ้างที่ปรึกษา

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานการจัดทำราคากลาง และการเปิดเผยราคากลาง ตาม พ.ร.บ.

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ
 

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร“เทคนิคการบัญชีภาครัฐและการปฏิบัติงานบันทึกรายการบัญชี

ในระบบ GFMIS สำหรับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ
    

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “เทคนิคในการกำหนดร่างขอบเขตคุณลักษณะเฉพาะ

ในงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบ

และควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับงบประมาณของหน่วยงาน” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ.2562 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ