ข่าวโครงการอบรม

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์การจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

และการเตรียมการเลือกตั้งของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ”

ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์  จังหวัดมุกดาหาร

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงาน

ก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรครู

หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดชุมนุม

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามสาระการเรียนรู้”  รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 13 – 14 มีนาคม 2564

ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2564

ณ โรงแรมเจริญธานี จ.ขอนแก่น

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 18 เมษายน 2564

ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 24 – 25 เมษายน 2564

ณ โรงแรมฟอร์จูน ราชพฤกษ์ จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำสำนวน

ในหนังสือราชการการจัดประชุมและการทำรายงานประชุม” รุ่นที่ ๑

ระหว่างวันที่ 21 – 22 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการในรูปแบบ PDF <<

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้อง

และเป็นธรรมกับคู่สัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐” รุ่นที่ ๑

ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น

หลักสูตร “กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กลยุทธ์การจัดการ

เลือกตั้งท้องถิ่นและการเตรียมการเลือกตั้งของเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการ

เลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพ”

ระหว่างวันที่ 25 – 27 ธันวาคม พ.ศ.2563

ณ โรงแรมมุกดาหาร แกรนด์ จังหวัดมุกดาหาร  

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “เทคนิคการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างอย่างง่ายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”  รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ   

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 27 มิถุนายน 2564

        ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ  

รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 11 – 12 กันยายน 2564

ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่

                                             

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒  และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง

และเตรียมความพร้อมการยื่นขออนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่  4 – 6  ธันวาคม  พ.ศ. 2563

ณ  โรงแรมเจริญธานี  จ.ขอนแก่น

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

I

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

ด้วยระบบคำนวณราคากลางอิเล็กทรอนิกส์ (ภาคปฏิบัติ)” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 4 – 6 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ณ  โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร เพิ่มพูนทักษะและแนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนพาณิชย์ทั่วไป

(ภาคปฏิบัติ) และการขอเครื่องหมายรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

DBD Registered   ตามระบบจดทะเบียนพาณิชย์รูปแบบใหม่” รุ่นที่ 3

              ระหว่างวันที่ 4  –  6 ธันวาคม 2563             

ณ  โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น

 

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ