ข่าวโครงการอบรม

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร  “Growth Mindset : การใช้กรอบความคิดแบบเติบโตจากภายใน

เพื่อการพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2566

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “กระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ แนวทางการพิจารณางบประมาณ

รายจ่ายประจำปีและหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2566

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร“รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

และแนวทางการตรวจสอบ การไต่สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับความผิดฐานทุจริต

ต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง”  รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2566

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารสัญญาและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2566

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง การเช่าและแลกเปลี่ยนพัสดุ  รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดหนังสือยกเลิกโครงการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสิทธิประโยชน์

และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรภาครัฐ”  รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2566

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หหลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะ

การเป็นหัวหน้างานมือใหม่และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2566

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์และ

การฟังด้วยหัวใจ (constructive feedback & listening with heart)

เพื่อการพัฒนาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”  รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดหนังสือยกเลิกโครงการ

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร“เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและ

ราคากลางงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”  รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดหนังสือยกเลิกโครงการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร“เทคนิคการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง

และกฎหมายด้านบัญชีภาครัฐสำหรับหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน เพื่อลดความผิดพลาดป้องกัน

การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2566

ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ