งานวิจัย บทความ และคู่มือปฏิบัติงาน

รายงานการวิจัยด้านการฝึกอบรม

1. การติดตามผลหลักสูตรฝึกอบรมนักพัฒนาชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : ปีย์ ศรีวงษ์)
=> เอกสารฉบับเต็ม

2. การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ด้านการจัดทำแผนพัฒนาแบบประชาชนมีส่วนร่วม มหาวิทยาลัยศิลปากร  (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) : สุภาวดี เธียรวัตรกุล)
=> เอกสารฉบับเต็ม

3. การประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากร กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ : อรอนงค์ มากจันทร์)
=> เอกสารฉบับเต็ม

บทความจากวิทยากรที่มาบรรยายในหลักสูตรฝึกอบรม

1. บทความ ร.ต.อ.ดร.นิติภูมิ นวรัตน์

2. บทความ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์

3. บทความ ดร.เสรี พงศ์พิศ

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการฝึกอบรม

1.การบริหารจัดการงานฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภายนอก (สุภาวดี เธียรวัตรกุล)

2.การดำเนินการรับเงิน/การนำส่ง/การคืนเงินของโครงการที่มีการเก็บค่าลงทะเบียน (จีราภา กระดังงา)