หลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมปีงบประมาณ 2562 สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ / เจ้าหน้าที่และพนักงานหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ /เจ้าหน้าที่และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / บุคลากรและพนักงานหน่วยงานเอกชน / สมัครเข้าอบรมตามแผนการฝึกอบรม

จัดหลักสูตรฝึกอบรมแบบบริการวิชาการ  เน้นในเชิงปฏิบัติการที่สามารถนำกลับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที แก่บุคลากรทั้งหน่วยงานของรัฐ  เอกชน  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น