สมัครอบรมออนไลน์

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตร 2 วัน)

ด้านพัสดุ

ด้านการเงินการคลัง

ด้านบริหารทั่วไปและธุรการ


โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น (หลักสูตร 3 วัน)


โครงการเพิ่มสมรรถนะครู