ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง ด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 3

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานพัสดุมือใหม่ด้วยการประมวลขั้นตอน เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา การจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย” รุ่นที่ 2

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “พัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีและแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำและการนำเสนอรายงานการเงินตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ของกรมบัญชีกลาง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี และการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก” รุ่นที่ 3

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำ TOR และราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัย และละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ 2

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

แจ้งยกเลิกการจัดฝึกอบรม หลักสูตร“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพทีมงานด้วยทักษะการโค้ช (Coaching)” รุ่นที่ 1

แจ้งยกเลิกการจัดฝึกอบรม

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “รู้เท่าทันกระบวนการบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และ พัฒนาทักษะหลักการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐในปัจจุบัน” รุ่นที่ 2

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา การบริหารสัญญา และการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา” รุ่นที่ 2

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้อง และศึกษาแนววินิจฉัยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อป้องกันการการถูกไต่สวนคดี ทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” รุ่นที่ 2

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

แจ้งยกเลิกการจัดฝึกอบรม หลักสูตร “ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นเหตุ ให้ต้องรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 2

แจ้งยกเลิกการจัดฝึกอบรม

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ 2 (ชลบุรี)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more