ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร“วิธียื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ภาครัฐอย่างถูกต้องฯ”รุ่น 1

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี พร้อมแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ ว ๘๔๕ฯ”

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร“แนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงเพื่อป้องกันจุดเสี่ยงจากการตรวจสอบและข้อสังเกตของ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินฯ”รุ่น 1

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร”แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐฯ” รุ่น 1″

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบและจำหน่ายพัสดุประจำปี พร้อมแนวทางปฏิบัติตามหนังสือ ว ๘๔๕ฯ”

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more