หลักสูตร“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและศิลปะการใช้ถ้อยคำ สำนวนในหนังสือราชการ การจัดประชุมและการทำรายงานประชุม” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

Read more

หลักสูตร “การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร และกรณีศึกษาที่น่าสนใจ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

Read more

หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานท้องถิ่นกับการบังคับใช้พระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อม การยื่นขออนุญาตทางระบบอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4  

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

Read more

หลักสูตร “Update สาระน่ารู้ GURU ท้องถิ่น กับกฎหมายระเบียบฉบับใหม่ทั้งหมด ด้านการงบประมาณ การเงินการคลัง การเบิกจ่าย การช่วยเหลือประชาชน การจัดหาพัสดุ การจำแนกวัสดุครุภัณฑ์และเตรียมความพร้อมการจัดทำงบประมาณใหม่ (ประจำปี 2565)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5  

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

Read more

หลักสูตร “การเตรียมการในการจัดเก็บภาษีในปี 2564 ภายใต้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 การวิเคราะห์ประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย การคืนเงินภาษี การบังคับภาษีค้างชำระ การยึด อายัด ขายทอดตลาดทรัพย์สิน และการจัดเก็บภาษีป้าย ตามร่างกฎกระทรวงใหม่ ฉบับที่… (พ.ศ…..)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5 

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

Read more

หลักสูตร “การสอบสวนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามกฎกระทรวงการสอบสวน (ฉบับใหม่) การตรวจสอบคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้ามของผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง การสิ้นสุดสมาชิกภาพ การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเตรียมพร้อม การเลือกตั้งท้องถิ่น ปี 2564” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

Read more

หลักสูตร “การพิจารณาโต้ตอบและจัดทำเอกสารการอุทธรณ์และร้องเรียนที่ถูกต้อง สอดคล้องกับการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec) และขอบเขตของงาน (TOR) การทำหน้าที่ ของคณะกรรมการพิจารณาผลเพื่อป้องกันการถูกฟ้องศาลปกครองเจาะลึกกรณีศึกษา และหนังสือหารือการจัดซื้อจัดจ้างของคณะกรรมการวินิจฉัย (กวจ.)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

Read more

หลักสูตร “เทคนิคการเลือกใช้หลักเกณฑ์และการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อย่างมีประสิทธิภาพหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติของสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) พร้อมการคิด คำนวณสูตรค่า K (ภาคปฏิบัติ) และการใช้โปรแกรมคำนวณค่า K ภายใต้การจัดทำคำขอ และการบริหารประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5  

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม

Read more