ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร“การเตรียมความพร้อมที่จำเป็นสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่ ในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 5

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร“การพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านการบริหารงบประมาณและการจัดทำ งบประมาณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ” รุ่นที่ 5

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลัง สำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 10

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ขั้นตอนวิธีปฏิบัติในการจัดเก็บภาษี การแจ้งประเมิน การคัดค้าน การอุทธรณ์ภาษี” รุ่นที่ 3

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “หลักเกณฑ์และระบบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์” รุ่นที่ 3

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “วิธีการสืบราคา การเปิดเผย และการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างฯ” รุ่นที่ 6

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร“เทคนิคการปฏิบัติงานคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำราคากลาง การบริหารสัญญา การจัดซื้อจัดจ้างในระบบ (e-GP) การพิจารณาผลการประกาศผู้ชนะวิธี e – Bidding”  รุ่นที่ 4

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more