ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “กระบวนการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ แนวทางการพิจารณางบประมาณ รายจ่ายประจำปีและหลักเกณฑ์ค่าใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ” รุ่นที่ 2

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร“รู้เท่าทันกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และแนวทางการตรวจสอบ การไต่สวนคดีของสำนักงาน ป.ป.ช. เกี่ยวกับความผิดฐานทุจริต ต่อหน้าที่ทำให้ต้องรับผิดทางวินัยการเงินการคลัง”  รุ่นที่ 3

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “ประเด็นปัญหาและวิธีปฏิบัติในขั้นตอนเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญาและการลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน” รุ่นที่ 3

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร“ข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การเช่าและแลกเปลี่ยนพัสดุ”  รุ่นที่ 2

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบร

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสิทธิประโยชน์ และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของบุคลากรภาครัฐ”  รุ่นที่ 3

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะ การเป็นหัวหน้างานมือใหม่และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 1

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม หลักสูตร“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์และ การฟังด้วยหัวใจ (constructive feedback & listening with heart) เพื่อการพัฒนาการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ”  รุ่นที่ 1

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบร

Read more

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบรม หลักสูตร“เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและ ราคากลางงานก่อสร้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”  รุ่นที่ 3

ประกาศยกเลิกการจัดฝึกอบร

Read more

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตร“เทคนิคการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐของกรมบัญชีกลาง และกฎหมายด้านบัญชีภาครัฐสำหรับหน่วยงานของรัฐในปัจจุบัน เพื่อลดความผิดพลาดป้องกัน การตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก” รุ่นที่ 4 (เชียงใหม่)

ประกาศรายนามผู้เข้ารับกา

Read more