หลักสูตร “แนวทางการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและ ราคากลางงานก่อสร้างอย่างถูกต้อง ไม่ให้เกิดการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการฮั้วหรือถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช. เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ”  รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “แนวทางการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและ

ราคากลางงานก่อสร้างอย่างถูกต้อง ไม่ให้เกิดการกระทำผิดตามกฎหมาย

ว่าด้วยการฮั้วหรือถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช. เพื่อนำไปใช้ในกระบวน

การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ”  รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น