หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพทีมงานด้วยทักษะการโค้ช (Coaching)” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 2

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง

ศักยภาพทีมงานด้วยทักษะการโค้ช (Coaching)”

รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 2

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ใส่ความเห็น