ข่าวโครงการอบรม

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้าง

ศักยภาพทีมงานด้วยทักษะการโค้ช (Coaching)”

รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 2

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Authentic Leadership :

ผู้นำที่ตระหนักรู้กับหลุมพรางทั้งเจ็ดเพื่อความเป็นผู้นำที่แท้จริง”

รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหัวหน้างานมือใหม่

สู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ ด้วยทักษะการสอนงาน (Job instruction)”

รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Growth Mindset :

การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพด้วยใช้กรอบความคิดแบบเติบโต”

รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสื่อสารด้วยหลักการ DISC

เพื่อการฟังด้วยใจ (Listening with HEART) และการให้คำติชมอย่างสร้างสรรค์

(Constructive Feedback)”  รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การบริหารงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ

แนวทางการพิจารณาเกณฑ์คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี

ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 7

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “รู้เท่าทันกระบวนการบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และพัฒนาทักษะหลักการบัญชีภาครัฐ

และนโยบายการบัญชีภาครัฐในปัจจุบัน” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้อง และศึกษาแนววินิจฉัย

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อป้องกันการการถูกไต่สวนคดี

ทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “แนวทางการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและ

ราคากลางงานก่อสร้างอย่างถูกต้อง ไม่ให้เกิดการกระทำผิดตามกฎหมาย

ว่าด้วยการฮั้วหรือถูกไต่สวนตามกฎหมาย ป.ป.ช. เพื่อนำไปใช้ในกระบวน

การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ”  รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

หลักสูตร “การปฏิบัติงานให้ถูกต้องป้องกันข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ

และข้อสังเกตของ สตง. และถูกไต่สวนคดีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่

และความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของบุคลากรภาครัฐ”

รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร