ข่าวโครงการอบรม

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การบริหารงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ แนวทางการพิจารณาเกณฑ์

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ” รุ่นที่ 5

ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานพัสดุมือใหม่ด้วยการประมวลขั้นตอนเริ่มต้น

จนสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา

การจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคการป้องกันการเบิกเงินจากคลังและ

การบันทึกบัญชีภาครัฐให้ถูกต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนต้องรับผิดทางวินัย

การเงินการคลังภาครัฐ พร้อมกรณีศึกษา” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การปฏิบัติงานให้ถูกต้องป้องกันข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ

และข้อสังเกตของ สตง.และถูกไต่สวนคดีความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่

และความรับผิดทางละเมิดและแพ่งของบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง

ให้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามแนวทางหนังสือเวียนกรมบัญชีกลางกำหนด” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลัง

และการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นเหตุ

ให้ต้องรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤษภาคม 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพการจัดทำรายงานการประชุม เทคนิคการเขียน

และการใช้ถ้อยคำสำนวนในหนังสือราชการเทคนิคการเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา

และการติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี” รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้อง และศึกษาแนววินิจฉัยกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เพื่อป้องกันการการถูกไต่สวนคดี ทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำ TOR และราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ