ข่าวโครงการอบรม

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การบริหารงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ แนวทางการพิจารณาเกณฑ์

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566

ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำ TOR และราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566

ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังและการเบิกจ่ายเงินสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2566

ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมหัวหน้างานมือใหม่ สู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ

ด้วยทักษะการ สอนงาน (Job instruction)” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

แจ้งยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร“เทคนิคการป้องกันการเบิกเงินจากคลังและการบันทึกบัญชีภาครัฐ

ให้ถูกต้องไม่ให้เกิดความผิดพลาดจนต้องรับผิดทางวินัย

การเงินการคลังภาครัฐ พร้อมกรณีศึกษา” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน 2566

ดาวน์โหลดหนังสือยกเลิก

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การปฏิบัติงานสารบรรณอย่างมืออาชีพการจัดทำรายงานการประชุม เทคนิคการเขียนและการใช้ถ้อยคำสำนวน

ในหนังสือราชการเทคนิคการเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาและการติดต่อราชการด้วยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2566

ณ โรงแรมดวงตะวัน จ.เชียงใหม่

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Growth Mindset : การพัฒนาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยใช้กรอบความคิดแบบเติบโต” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

 

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การบริหารงบประมาณ การจัดทำงบประมาณ แนวทางการพิจารณาเกณฑ์

คำของบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงบประมาณ” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้อง และศึกษาแนววินิจฉัยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เพื่อป้องกันการการถูกไต่สวนคดี ทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ณ ห้องบงกชรัตน์ เอ ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

แจ้งยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร “รู้เท่าทันกระบวนการบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน

ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังและ

พัฒนาทักษะหลักการบัญชีภาครัฐและนโยบาย

การบัญชีภาครัฐในปัจจุบัน” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤศจิกายน 2566

ดาวน์โหลดหนังสือยกเลิก