ข่าวโครงการอบรม

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง

ด้านการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่ารักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย

ในการฝึกอบรมสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567

ณโรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคการปฏิบัติงานพัสดุมือใหม่ด้วยการประมวลขั้นตอน

เริ่มต้นจนสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหา

การจัดซื้อจัดจ้างตามประเด็นหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “พัฒนาทักษะการบันทึกบัญชีและแนวปฏิบัติการบันทึกบัญชี

การจัดทำและการนำเสนอรายงานการเงินตาม มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ

ของกรมบัญชีกลาง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการบันทึกบัญชี

และการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก” รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำ TOR

และราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัย

และละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

แจ้งยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร“การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพ

ทีมงานด้วยทักษะการโค้ช (Coaching)” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดหนังสือยกเลิก

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “รู้เท่าทันกระบวนการบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายในตามมาตรฐาน

และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง และ พัฒนาทักษะหลักการบัญชีภาครัฐ

และนโยบายการบัญชีภาครัฐในปัจจุบัน” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัดกรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติการจ้างที่ปรึกษา การทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา

การบริหารสัญญา และการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัดกรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้อง และศึกษาแนววินิจฉัยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เพื่อป้องกันการการถูกไต่สวนคดี ทุจริตจากการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2567

ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัดกรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

แจ้งยกเลิกการจัดฝึกอบรม

หลักสูตร “ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารสัญญาที่เป็นเหตุ

ให้ต้องรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดหนังสือยกเลิก

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ

เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่” รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567

ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พัทยา จ.ชลบุรี

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ