ข่าวโครงการอบรม

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ เทคนิคและกลยุทธ์ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

และภาษีป้ายให้บรรลุเป้าหมายและลดปัญหา

การคัดค้าน การอุทธรณ์ การทบทวนภาษี ” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคเพื่อลดข้อพิพาทในการประชุมสภาท้องถิ่น

กับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

ในการพิจารณางบประมาณ อำนาจการใช้จ่ายเงินสะสม ทุนสำรองสะสม

เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “ท้องถิ่นอยากเบิก สตง. อยากตรวจ (EP.2) ด้านการงบประมาณ

การเงินการคลัง การเบิกจ่าย การจัดกิจกรรมสาธารณะ การจัดงาน การแข่งขันกีฬา

ค่าเช่าบ้าน เงินบำเหน็จบำนาญ การใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา

การใช้จ่ายเงิน สปสช. และการช่วยเหลือสาธารณภัย ” รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 8 – 11 ธันวาคม 2565

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การประเมินผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยและหน่วยงานหลัก

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ” รุ่นที่ 7

ระหว่างวันที่ 9 – 11 ธันวาคม 2565

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “เทคนิคการพิจารณาผลของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

และการจัดทำรายงานผลการพิจารณาให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2565

ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การเสริมสร้างความรู้ในการเบิกจ่ายของส่วนราชการ” รุ่นที่ 1 

ระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2565

ณ  โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร“เทคนิคการเบิกเงินจากคลัง การบันทึกบัญชีภาครัฐ และข้อควรระวัง

ไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการเบิกจ่ายเงินจนต้องรับผิด

ทางวินัยการเงินการคลังภาครัฐพร้อมกรณีศึกษา” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “เตรียมความพร้อมการจัดซื้อจัดจ้างและการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ให้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ขอขอบคุณผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตร “แนวทางการป้องกันความผิดต่อการปฏิบัติงานว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตตามกฎหมาย ปปช.และแนวทางการแก้ไขปัญหา

การจัดซื้อจัดจ้างตามแนววินิจฉัยของคณะกรรมการ

จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่ 1

ระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาส่วนตัว

เพื่อมาเข้ามาอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ขอขอบคุณค่ะ

ประกาศรายนามผู้เข้ารับการอบรม

หลักสูตร “การประเมินผลการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน

การบริหารจัดการความเสี่ยงของหน่วยงานย่อยและหน่วยงานหลัก

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด ” รุ่นที่ 6

ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

ดาวน์โหลดรายชื่อ กำหนดการ