รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม : หน่วยงานราชการทั่วไป

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร (หลักสูตร 2 วัน)

ด้านพัสดุ

ด้านการเงินการคลัง

ด้านบริหารทั่วไปและธุรการ